Χωρίς κατηγορία

Φιλίες και Συμμαχίες προ του Σταυρού του Πάθους του Κυρίου, Σάββατο 31/3 στις 6:30 μ.μ.

Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου 31 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ Βραδυνὸ Προετοιμασίας γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου, μὲ ἀπόδοση ὕμνων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ μὲ ὁμιλία τοῦ θεολόγου-κοινωνιολόγου κ. Β. Τσούπρα μὲ θέμα: «Φιλίες καὶ συμμαχίες πρὸ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου».

Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου 31 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ Βραδυνὸ Προετοιμασίας γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου, μὲ ἀπόδοση ὕμνων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ μὲ ὁμιλία τοῦ θεολόγου-κοινωνιολόγου κ. Β. Τσούπρα μὲ θέμα: «Φιλίες καὶ συμμαχίες πρὸ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ διαπιστώσωμε τὶς μηχανορραφίες τῶν σταυρωτῶν τῆς ἀνθρωπότητος ἀλλὰ καὶ τὴν δύναμη τῶν σταυρωμένων.
Σᾶς περιμένομε.