Χωρίς κατηγορία

Το καθήκον των Ορθοδόξων Ελλήνων μπροστά στην γενική αποδόμηση, Κυριακή 9/12 & ώρα 6.30 μ.μ. στις Επάλξεις

Τὴν Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ, ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασ. Τσούπρας μὲ θέμα: «Τὸ καθῆκον τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων μπροστὰ στὴν γενικὴ ἀποδόμηση».
Θὰ προσφερθοῦν τσάϊ καὶ ἄλλα κεράσματα καὶ θὰ ἀκουστοῦν ποιοτικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ, ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασ. Τσούπρας μὲ θέμα: «Τὸ καθῆκον τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων μπροστὰ στὴν γενικὴ ἀποδόμηση».
Θὰ προσφερθοῦν τσάϊ καὶ ἄλλα κεράσματα καὶ θὰ ἀκουστοῦν ποιοτικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ ἑνωτικὴ προσπάθεια πρὸς ἀντιμετώπιση ἀντιορθοδόξων καὶ ἀνθελληνικῶν ἐπιβουλῶν. Σᾶς περιμένομε.