Χωρίς κατηγορία

Τελετὴ Ἁγιασμοῦ, Κυριακὴ 17 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Κυριακὴ 17 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Κυριακὴ 17 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Μετὰ τὴν τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ θὰ μιλήσῃ ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρας γιὰ τὶς προοπτικὲς καὶ τὶς δυσκολίες τοῦ μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου τῶν Ἐπάλξεων, ἡ δὲ χορωδία θὰ ἀποδώσῃ ποιοτικὰ ἄσματα. Θὰ προσφερθοῦν κεράσματα.
Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ παρευρεθοῦν στὴν σεμνὴ αὐτὴν τελετὴ γιὰ τὸ καλὸ τοῦ νέου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους καὶ νὰ συμβάλλουν μὲ κάθε τρόπο στὴν συνέχιση τοῦ ἔργου.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σημ.: Τὰ φετεινὰ μορφωτικὰ καὶ κοινωνικὰ προγράμματα θὰ ἀνακοινωθοῦν τὴν ἡμέρα τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ θὰ δημοσιευθοῦν στὸ ἑπόμενο φύλλο.