Χωρίς κατηγορία

Τα σημερινά νειάτα μπροστά στις σύγχρονες ζημιογόνες προκλήσεις, Κυριακή 8/10 στις 7 μ.μ.

Οἱ «Ἐπάλξεις» μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ θαύματος τῆς ἀναστάσεως τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας τῆς Ναῒν διοργανώνει τὴν Κυριακὴ 8 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἰθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας ἐκδήλωση μὲ θέμα:

«Τὰ σημερινὰ νειάτα μπροστὰ στὶς σύγχρονες ζημιογόνες προκλήσεις».

Θὰ μιλήσῃ ἡ ἐκπαιδευτικὸς Σοφία Μπεκρῆ καὶ θὰ ἀποδοθοῦν ἄσματα ἀπὸ τὴ χορωδία Ἐπάλξεις ποὺ ἔχουν σχέση μὲ παιδιὰ καὶ νέους.

Οἱ «Ἐπάλξεις» μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ θαύματος τῆς ἀναστάσεως τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας τῆς Ναῒν διοργανώνει τὴν Κυριακὴ 8 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἰθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας ἐκδήλωση μὲ θέμα:

«Τὰ σημερινὰ νειάτα μπροστὰ στὶς σύγχρονες ζημιογόνες προκλήσεις».

Θὰ μιλήσῃ ἡ ἐκπαιδευτικὸς Σοφία Μπεκρῆ καὶ θὰ ἀποδοθοῦν ἄσματα ἀπὸ τὴ χορωδία Ἐπάλξεις ποὺ ἔχουν σχέση μὲ παιδιὰ καὶ νέους.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.


Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὰ νειάτα μας ποὺ βιώνουν ἐντονώτερα τὴν πολύπλευρη κρίση καὶ ἀπειλοῦνται συνεχῶς ἀπὸ φανεροὺς καὶ κρυφοὺς κινδύνους.

Σᾶς περιμένομε.