Χωρίς κατηγορία

Τα παιδιά μας και εμείς, Κυριακή 2/12 στις 6.30 μ.μ. στις Επάλξεις

Τὴν Κυριακὴ 2 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση μὲ θέμα:
«Τὰ παιδιά μας καὶ ἐμεῖς».
Συμμετέχουν παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι. Συντονίζει ὁ γνωστὸς θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας.
Σχετικὰ ἄσματα θὰ ἀποδοθοῦν ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις». Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν Κυριακὴ 2 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση μὲ θέμα:
«Τὰ παιδιά μας καὶ ἐμεῖς».
Συμμετέχουν παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι. Συντονίζει ὁ γνωστὸς θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας.
Σχετικὰ ἄσματα θὰ ἀποδοθοῦν ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις». Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας, δηλαδὴ τὰ παιδιά μας, τὰ ὁποῖα πληρώνουν τὰ σφάλματα τῶν μεγαλυτέρων.