Ἐκδηλώσεις

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063,

emailepalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου 2020

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Κυριακὴ 18 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ

            Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἕλληνος Ἀποστόλου Λουκᾶ θὰ πραγματοποιηθῆ σύσκεψη, μὲ θέμα:

«Ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης».

            Παρέμβαση θὰ κάνουν οἱ φιλόλογοι κ.κ. Γανωτὴς καὶ Ἀντωνάκος.

            Τὴν συζήτηση θὰ διευθύνῃ ὁ θεολόγος-φιλόλογος κ. Β. Τσούπρας.

                                                                                    Εἴσοδος ἐλεύθερη.

            Παρακαλοῦμε: α) Νὰ δώσετε στὴν ἐκδήλωση αὐτὴν κάθε δυνατὴ δημοσιότητα καὶ νὰ προσέλθετε προσωπικῶς ἤ δι’ ἐκπροσώπου, β) Νὰ μᾶς ἀποστείλετε ἠλεκτρονικῶς τὶς παρεμβάσεις καὶ ἀπόψεις σας ἐπὶ τοῦ θέματος, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ βροῦμε τὸν προσφορώτερο τρόπο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τὴν ὁποία διετάραξαν οἱ αὐθαίρετες ἐπεμβάσεις ξενόφρονων κομματικῶν παραγόντων.

            σημ.: α) Oἱ εἰσηγήσεις μποροῦν νὰ ἀποσταλοῦν γραπτῶς ἤ ἠλεκτρονικῶς στὸ e-maıl: epalxeis@otenet.gr.

            β) Οἱ μὴ δυνάμενοι νὰ προσέλθουν λόγῳ τῶν μέτρων μποροῦν νὰ παρακολουθήσουν τὶς ἐργασίες τῆς συσκέψεως μέσῳ διαδικτύου στὶς διευθύνσεις: 

            http://epalxeis.caster.fm/ καὶ https://synpastoisagiois.radio12345.com.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Σοφία Μπεκρῆ