Χωρίς κατηγορία

Προτάσεις πρὸς ἀξιοποίηση τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν Ἑλληνοφώνων καὶ τῶν Φιλελλήνων

Βιοῦντες καθημερινῶς καὶ μάλιστα τὶς τελευταῖες ἡμέρες τὴν δεινὴ κατάσταση ποὺ ἔχει περιέλθει ἡ χώρα μας, ἐξ αἰτίας τῶν ἀδηφάγων κερδοσκοπικῶν κυκλωμάτων τῆς Δύσεως ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνικανότητος τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν ὡς καὶ τῆς ἐπιπολαιότητος ἡμῶν τῶν πολιτῶν καὶ ἔχοντες ὑπ’ ὅψιν μας τή δραστηριότητα καὶ προσφορὰ τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν Ἑλληνοφώνων καθὼς καὶ τῶν Φιλελλήνων πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν ἑκάστοτε κρίσεων τῆς χώρας μας, συγκεντρωθήκαμε στὴν Ἀθήνα στὶς 15 Ἰουλίου σὲ Γενικὴ Σύσκεψη καὶ μετὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις καὶ τὶς τοποθετήσεις ἐγκρίθηκαν οἱ παρακάτω προτάσεις πρὸς ἀξιοποίηση ὅλων τῶν παραγόντων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Φιλελληνισμοῦ τοῦ Ἐξωτερικοῦ πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς σημερινῆς καταστρεπτικῆς κρίσεως.

α.   Ἡ καταγραφὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν Ἑλληνοφώνων καὶ γενικῶς τῶν Φιλελλήνων διὰ τῆς παροχῆς σ’ αὐτοὺς ἀριθμισμένου δελτίου ταυτότητος ἑλληνικότητος μὲ τὴν ἔνδειξη τῶν ὡς ἄνω τριῶν κατηγοριῶν (Ἕλληνος τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἑλληνοφώνου, Φιλέλληνος).

 

β.  Ἡ παραλαβὴ ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερομένους τοῦ δελτίου αὐτοῦ θὰ γίνεται μὲ τὴν καταβολὴ ἀπὸ αὐτοὺς δικαιώματος ἐγγραφῆς ὡς καὶ διὰ τῆς κατὰ καιροὺς καταβολῆς προαιρετικῶν εἰσφορῶν πρὸς κάλυψη ζωτικῶν ἀναγκῶν, ἰδιαιτέρως εὐπαθῶν ὁμάδων.

 

γ.   Οἱ κάτοχοι τῶν δελτίων αὐτῶν θὰ ἔχουν δικαίωμα ἐνημερώσεως περὶ τῆς οὐσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς πορείας τῶν προβλημάτων καὶ ἐπιτευγμάτων τῶν Ἑλλήνων ὡς καὶ κάποιες διευκολύνσεις στὴν πρόσβαση τῶν ἑλληνικῶν ἐκθέσεων στὸ ἐξωτερικὸ καὶ πρὸ παντὸς κατὰ τὴν ἐπίσκεψη καὶ παραμονή των στὴν Ἑλλάδα.

δ.   Ἡ ὅλη αὐτὴ διαδικασία νὰ ἀναληφθῇ ἀπὸ μεικτὸ ὀργανισμὸ τύπου ἱδρύματος μὲ ἐπίτιμη ἐπιτροπὴ προσωπικοτήτων παγκοσμίου κύρους ἀπὸ τὸν ἐπιστημονικό, καλλιτεχνικό, ἐκκλησιαστικὸ χῶρο καὶ μὲ διοικοῦσα ἐπιτροπὴ ἀπὸ ἐγνωσμένου κύρους πρόσωπα μὲ ἐθελοντικὴ προσφορὰ καὶ δράση.

 

ε.   Ὁ φορέας αὐτὸς νὰ ἔρχεται σὲ ἐπικοινωνία μὲ ὅλες τὶς ἑλληνικὲς πρεσβεῖες, τὰ προξενεῖα, τὶς ἐνορίες, τοὺς φορεῖς ὁμογενῶν, τὰ προεδρεῖα τῶν ἑλληνοφώνων καὶ τῶν φιλελλήνων πρὸς προώθηση τοῦ κοινοῦ σκοποῦ.

 

          Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ προτάσεις μας αὐτὲς θὰ γίνουν ἀποδεκτὲς ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους τιθέμεθα στὴν ὑπηρεσία ὅλων γιὰ ὁποιαδήποτε πληροφορία καὶ διευκρίνιση.

 

Ἀθήνα, 15 Ἰουλίου 2015                                                                                                            Γιὰ τοὺς παρευρεθέντες

                                                                                                            Β. Τσούπρας, Χρ. Βέννης