Ἐκδηλώσεις

“Οἱ Πατέρες καὶ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα” Σάββατο 21 Ἰανουαρίου 2012 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ., Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

 

Ἐλεύθερη συζήτηση γιὰ τὴν πατερικὴ κοινωνικὴ πρακτικὴ καὶ φιλαλληλία.

          Διευθύνει ὁ Ἀλέξανδρος Τσούπρας, διδάκτωρ Βιοχημείας.

 

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

Στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:

 

Ἐλεύθερη συζήτηση γιὰ τὴν πατερικὴ κοινωνικὴ πρακτικὴ καὶ φιλαλληλία.

          Διευθύνει ὁ Ἀλέξανδρος Τσούπρας, διδάκτωρ Βιοχημείας.

 

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

Στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:

Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. σύντομη ὁμιλία καὶ συζήτηση ἐπὶ διαφόρων θεμάτων καὶ στὶς 7:30 μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.

Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες καὶ στὶς 7:00 μ.μ. πνευματικὲς ὁμιλίες ὡς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις ἀπὸ διακεκριμένους ὁμιλητές.

 Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν    χορῶν.

Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

Πληροφορίες:  Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλ: 210 5230948.