Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ: …ἑνώνομεν τήν ποιμαντικήν ἡμῶν ἀγωνίαν μέ τήν ἰσχυράν φωνήν τῶν ἐπιστημόνων καί καλοῦμεν εἰς εὐαισθητοποίησιν πάντας…»

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἐν τῇ ποιμαντικῇ ἡμῶν προσπαθείᾳ ὅπως εὐαισθητοποιήσωμεν πάντας, γονεῖς, κοινωνίαν,πολιτικόν σύστημα, ἐκπαιδευτικήν κοινότητα μεταφέρομεν ἐναγωνίως τάς ὑπευθύνους καί ἐξόχως σοβαράς δηλώσεις διά τῶν ὁποίων κατηγγέλθη εἰς τήν Ἐπιτροπήν Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Κοινοβουλίου ἀπό τήν Μονάδα Ἀπεξαρτήσεως Τοξικομανῶν τοῦ Ψυχιατρικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν (18 ΑΝΩ κ. Κατερίνα Μάτσα) δηλώσεις πού ἐπεβεβαίωσεν ἡ ἐπιστημονική ὑπεύθυνος τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Τεκμηριώσεως καί Πληροφορήσεως διά τά Ναρκωτικά κ. Μανίνα Τερζίδου, διά τήν ἐμφάνισιν μιᾶς νέας τρομακτικῆς ἐμβελείας καί δράσεως ναρκωτικῆς καί διεγερτικῆς οὐσίας ἡ ὁποία εἶναι πολύ ἰσχυροτέρα τῆς ἡρωΐνης κατά 10 φοράς, ὀνομάζεται Σίσα καί πωλεῖται εἰς εὐτελιστικήν τιμήν.

Τό νέον συνθετικόν αὐτό ναρκωτικόν διαλύει τόν ὁργανισμόν εἰς πολύ σύντομον χρόνον, προκαλεῖ τρομακτικήν ὑπερδιέγερσι καί μανίαν παραβατικότητος, δημιουργεῖ ψευδαισθή-σεις, ἰσχυράν ἐπιθετικότητα καί τρομακτικήν νευρικότητα. Ἀποτελεῖται ἀπό κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη μέ προσμίξεις διεγερτικῶν καί τοξικῶν οὐσιῶν ὅπως οἰνοπνεύματος, χλωρίνης, ἀκόμη καί ὑγρῶν ἀπό μπαταρίες αὐτοκινήτων.

Κατηγγέλθη δυστυχῶς τό τρομακτικόν ὅτι ἔφηβοι 14 καί 15 ἐτῶν κάμνουν χρήσιν αὐτοῦ τοῦ ὑπεράγαν ἐθιστικοῦ ναρκωτικοῦ τό ὁποῖον προκαλεῖ σοβαροτάτας παρενεργείας εἰς τούς ὀργανισμούς των προκαλοῦν σοβαροτάτας βλάβας εἰς ζωτικά ὄργανα τοῦ σώματος. Ἡ λέξις «Σίσα» (Shisha) προέρχεται ἀπό τήν Περσικήν λέξιν Shishe (Σίσε) πού σημαίνει ὕαλος καί ἀποτελεῖ τόν κοινόν ὅρον διά τό σύστημα εἰσπνοῆς καπνοῦ πού ἐπικρατεῖ εἰς τάς Ἀραβικάς χώρας.

Μεταφέρομεν τούς συγκλονιστικούς λόγους τῆς κ. Κατερίνας Μάτσα «Ναί τό Σίσα εἶναι τό ἀντίστοιχο «πάκο» τῆς Ἀργεντινῆς ὅταν ξεκίνησε ἐκεῖ ἡ οἰκονομική κρίσις, ναρκωτικό πού ἐξόντωσε μία ὁλόκληρη γενεά ἀνθρώπων καί τό Σίσα εἶναι φθηνό… καί βγῆκε στήν ἀγορά γιά νά ὀφεληθοῦν καί οἱ ἔμποροι καί οἱ πολιτικοί. Γιά τήν νεολαία πού δέν ἔχει κανένα παρόν καί μέλλον καί ἔχει μεγάλη ὀργή γιά τήν κατάσταση καί πρέπει νά μήν ἐκφρασθεῖ πολιτικά καί συλλογικά… Εἴμαστε σέ μία ἐποχή πού οἱ ζωές χιλιάδων παιδιῶν κινδυνεύουν».

Ἀναφέροντες ὅλα τά ἀνωτέρω μετά πολλῆς φρίκης ἑνώνομεν τήν ποιμαντικήν ἡμῶν ἀγωνίαν μέ τήν ἰσχυράν φωνήν τῶν ἐπιστημόνων καί καλοῦμεν εἰς εὐαισθητοποίησιν πάντας ἐπαναλαμβάνοντες τήν φοβεράν ρῆσιν τοῦ Ντοστογιέφκυ ὅτι: «χωρίς Θεόν ὅλα ἐπιτρέπονται» καί ὅτι ἡ κατακρήμνισις τῶν ἀξιῶν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί ἡ ἀπεμπόλισις καί καταδολίευσις τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας του καί ἡ αὐτοκαταστροφική μανία μέ τήν δημιουργία ψευδεπιγράφων καί φαντασιακῶν καταστάσεων ἠδονισμοῦ εἶναι τό ἀπότοκον καί τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀθεϊστικῆς καί μηδενιστικῆς προπαγάνδας. Ὅθεν στεντορείᾳ φωνῇ παρακαλοῦμεν νά ὁδηγηθῆ ὑπευθύνως ἡ νέα γενεά εἰς τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτήν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν πού ἀποτελεῖ τήν μόνην ὑπαρκτήν ἐγγύησιν ἐλευθερίας καί ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί ἐπιγνώσεως τοῦ πολυσημάντου καί μοναδικοῦ χαρακτῆρος του ἐντός τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Μετ᾿ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

Πηγή:

http://synodoiporia.blogspot.gr/2012/12/blog-post_8553.html