Φύλλα ἐφημερίδας

Μετοχικὴ καὶ κοινωνικὴ πολιτεία (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ Οκτωβρίου 2012, ἀρ. φύλ. 647, βλ. Συνημμένο)

 

      Ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἐπιδιώκει νὰ ἀνορθώσῃ τὸν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο καὶ ὡς κοινωνία καὶ νὰ τὸν καταστήσῃ ἐνεργὸ πολίτη τῆς Βασιλείας Του. Γι’ αὐτό, παραλλήλως πρὸς τὶς πνευματικὲς-δογματικὲς καὶ ἠθικὲς-ἁγιαστικὲς διδαχὲς καὶ ἐντολὲς περιέχει καὶ πρακτικὰ καὶ κοινωνικὰ ὑποδείγματα γιὰ τὴν ὁμαλὴ διοργάνωση κάθε ἀνθρώπινης κοινωνίας, τὴν εἰρηνικὴ διαβίωση τῶν μελὼν καὶ τὴν συνεχῆ προκοπὴ καὶ πρόοδό των.

 

      Ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἐπιδιώκει νὰ ἀνορθώσῃ τὸν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο καὶ ὡς κοινωνία καὶ νὰ τὸν καταστήσῃ ἐνεργὸ πολίτη τῆς Βασιλείας Του. Γι’ αὐτό, παραλλήλως πρὸς τὶς πνευματικὲς-δογματικὲς καὶ ἠθικὲς-ἁγιαστικὲς διδαχὲς καὶ ἐντολὲς περιέχει καὶ πρακτικὰ καὶ κοινωνικὰ ὑποδείγματα γιὰ τὴν ὁμαλὴ διοργάνωση κάθε ἀνθρώπινης κοινωνίας, τὴν εἰρηνικὴ διαβίωση τῶν μελὼν καὶ τὴν συνεχῆ προκοπὴ καὶ πρόοδό των.

        Οἱ κοινωνικὲς αὐτὲς παρακαταθῆκες ἑδράζονται πάνω στὸ γεγονὸς ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ μάλιστα οἱ Χριστιανοὶ εἶναι παιδιὰ τοῦ ἑνὸς Πατέρα, ἄρα μεταξύ των ἀδελφοί. Ἑπομένως, ἡ μεταξύ των σχέση εἶναι ἀδελφική, ἀλληλοβοηθητικὴ καὶ πρὸ παντὸς ἀγαπητική. Κάθε, λοιπόν, χριστιανικὴ πολιτεία φροντίζῃ νὰ ἐφαρμόζονται ὄχι ἀνταγωνιστικὰ καὶ ἀλληλοεκμεταλλευτικὰ οἰκονομικὰ συστήματα ἀλλὰ ἡ μετοχικὴ καὶ κοινωνικὴ πρακτική.

        Ὡς γνωστόν, στὴν φεουδαρχία ὁ κύριος καὶ κάτοχος τῆς γῆς εἶναι καὶ δεσπότης ὅλων τῶν ἐπ’ αὐτῆς ἀψύχων καὶ ἐμψύχων, ἀκόμη καὶ ἀνθρώπων, νεμόμενος τὰ κέρδη ἐκ τῆς παραγωγῆς. Στὸν καπιταλισμὸ-κεφαλαιοκρατία αὐτὸς ποὺ διαθέτει τὰ κεφάλαια μιᾶς ἐπιχειρήσεως καὶ κατέχει τὰ μέσα παραγωγῆς νέμεται κι αὐτὸς ὅλα τὰ κέρδη ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐργασία τῶν ἐργατῶν του, νέμεται δηλ. τὴν ὑπεραξία. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ δύο προηγούμενα συστήματα ὁ μαρξισμὸς ὑποσχέθηκε νὰ καταστήσῃ τοὺς ἐργάτες μετόχους καὶ κοινωνοὺς τῶν μέσων παραγωγῆς καὶ συμμετόχους τῶν κερδῶν.

       Ἐπειδή, ὅμως, ἀρνήθηκε ἤ μᾶλλον ἐναντιώθηκε πρὸς τὴν αἰτία τῆς κοινωνικότητος, ποὺ εἶναι ὁ Δημιουργὸς καὶ ὁ πρωτεργάτης τῆς κοινωνίας Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώπων μεταξύ των, ὄχι ἁπλῶς δὲν ἦρε τὴν ἀδικία καὶ τὴν ἀνισότητα μεταξὺ τῶν μελῶν τῶν χωρῶν, ὅπου ἐπικράτησε, ἀλλὰ καὶ ἐπαύξησε τὴν ἀδικία, ἀντικαθιστῶν τοὺς ἐπιμέρους κεφαλαιοκράτες μὲ τὸ παντοδύναμο καὶ αὐταρχικὸ κομμουνιστικὸ-σοσιαλιστικὸ κόμμα.

       Ἔτσι, στὶς ἡμέρες μας ἐπικρατεῖ σχεδὸν σ’ ὅλον τὸν κόσμο ἡ ἀπάνθρωπη ἀδικία, ἡ ἀνθρωποφάγος ἀνισότητα καὶ ἡ θνησιγενὴς ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο καὶ λαῶν ἀπὸ λαούς. Εἶναι λοιπὸν καιρὸς νὰ ἐγκαταλείψωμε ὡς πρόσωπα καὶ ὡς κοινωνίες κάθε ἀπάνθρωπο, ἄδικο καὶ ἐκμεταλλευτικὸ κοινωνικο-οικονομικὸ σύστημα καὶ νὰ ἐφαρμόσωμε τὴν εὐαγγελικὴ πρακτική, τὴν μετοχικὴ δηλαδὴ καὶ κοινωνικὴ πολιτεία, πράγμα τὸ ὁποῖο ἦταν κοινὴ πρακτικὴ στοὺς ψαράδες τῆς Γεννησαρέτ, τοὺς κατόπιν δηλαδὴ μαθητὲς καὶ ἀποστόλους τοῦ Κυρίου.

        Ὁ κάθε ψαρὰς δὲν ψάρευε μόνος του καὶ δὲν πωλοῦσε μόνος του τὴν ψαριά του, δὲν εἶχαν δηλαδὴ ἀτομοκρατικὸ σύστημα. Δὲν εἶχαν ὅμως οὔτε κεφαλαιοκρατικὸ σύστημα, δηλαδή δὲν ἦταν ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἄρχοντας καὶ εἶχε τοὺς ἄλλους ἐργάτες, ἀλλὰ ψάρευαν ὅλοι μαζί, ἕνωναν τὴν ψαριά τους, τὴν πωλοῦσαν καὶ μοιράζονταν τὰ κέρδη, ὥστε νὰ μὴν μείνῃ χωρὶς ψωμὶ καὶ ἐκεῖνος ὁ ψαράς, πού, ἐνῶ κουράσθηκε, δὲν μπόρεσε νὰ πιάσῃ ψάρια. Οἱ ψαράδες τῆς Γεννησαρὲτ ἦσαν μεταξύ των μέτοχοι καὶ κοινωνοί.

        Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ θὰ διαπιστώσῃ εὔκολα κάποιος, ὅταν μελετήσῃ καλὰ τὴν διήγηση τῆς ἐκλογῆς τῶν πρώτων μαθητῶν ποὺ εὑρίσκεται στὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο (κεφ. Ε’ 1-11) καὶ ἀναγιγνώσκεται στὴν Ἐκκλησία τὴν Κυριακὴ πρὸς τὸ τέλος Σεπτεμβρίου. Ἐκεῖ, ὁ ἀναγνώστης θὰ ἐκπλαγῇ ἀπὸ τὴ στάση τοῦ Πέτρου ὁ ὁποῖος, ὅταν εἶδε ὅτι τὸ πλοῖο του γέμισε ἀπὸ ψάρια, δὲν ἔφυγε μόνος του νὰ πάῃ νὰ τὰ πουλήσῃ, γιὰ νὰ κερδίσῃ περισσότερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ὅπως θὰ ἔκαναν οἱ σύγχρονοί μας ἐπιχειρηματίες, ἀλλὰ φώναξε καὶ τοὺς ἄλλους ψαράδες, οἱ ὁποῖοι ἦσαν μέτοχοι καὶ κοινωνοὶ μὲ τὸν Πέτρο, γιὰ νὰ ἐπωφεληθοῦν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν μεγάλη ψαριά. Νὰ γιατί ὁ Κύριος μας ἐξέλεξε αὐτοὺς τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους γιὰ μαθητὲς Του καὶ ἀποστόλους Του, γιατί, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἦσαν προετοιμασμένοι νὰ δεχθοῦν τὴν καινὴ καὶ κοινὴ Βασιλεία Του. Αὐτὸ ἄλλωστε φάνηκε καὶ στὴν ὀργάνωση τῆς πρώτης ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος, ὅπου «ἦσαν ἅπαντα αὐτοῖς κοινά».

        Ἑπομένως, γιὰ νὰ δῇ ὁ τόπος μας καλύτερες μέρες, νὰ γνωρίσῃ ἡ χώρα μας κάποια εὐημερία καὶ γιὰ νὰ ζήσωμε ὅλοι μὲ κοινωνικὴ εἰρήνη καὶ πρόοδο, πρέπει νὰ γίνωμε ὅλοι μέτοχοι καὶ κοινωνοὶ σὲ ὅλα. Κοινωνοὶ καὶ στὴ λύπη καὶ στὴ χαρὰ καὶ στὰ μέσα παραγωγῆς καὶ στὴν ἐργασία ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπόλαυση τῶν ἀγαθῶν. Ὅσο καὶ ἂν φαίνεται αὐτὸ δύσκολο καὶ ἀκατόρθωτο, ὀφείλομε νὰ τὸ ἐφαρμόσωμε, γιατὶ αὐτὸ εἶναι ὁ ἑλληνοορθόδοξος τρόπος ζωῆς καὶ πολιτείας καὶ διότι αὐτὸς ὁ δρόμος θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ στὴν πρόοδο.

         Ἡ εὐθύνη βαραίνει ὅλους μας, γι’ αὐτὸ καὶ γρήγορα πρέπει νὰ ἀλλάξωμε νοοτροπία, νὰ γίνωμε πιὸ κοινωνικοὶ καὶ πιὸ συνεργατικοὶ καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ σκεφτοῦμε τί μποροῦμε ἀπὸ κοινοῦ νὰ κάνωμε γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ τὴν κοινὴ σωτηρία.

         (Περίληψη τῆς ὁμιλίας τοῦ Β. Τσούπρα κατὰ τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Ἐπάλξεων στὶς 23/9/2012)

 

         ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΛΞΕΙΣ Οκτωβρίου 2012, ἔτος 39ο ἀρ. φύλ. 647 (Βλέπε Συνημμένο)

  • Η εφημερίδα μας, εάν επιθυμείτε, θα φτάνει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ κάθε μήνα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση γεμάτη με χρήσιμα, μορφωτικά, έγκυρα, ενημερωτικά άρθρα για την Ορθοδοξία, την Παιδεία, την Κοινωνία και πολλά άλλα.
  • Ζητείστε τη ΔΩΡΕΑΝ μηνιαία αποστολή της Εφημερίδος Επάλξεις στέλνοντας το e-mail σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: epalxeis@otenet.gr
  • Μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της αποστολής για οποιοδήποτε λόγο και όποτε εσείς επιθυμείτε.