Χωρίς κατηγορία

“Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ στρατηγὸς τῶν Ἀθηνῶν”Σάββατο 23 Μαΐου & ὥρα 7:00 μ.μ.,αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ