Χωρίς κατηγορία

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Σάββατο 17/6

Ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία
Σάββατο 17 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας
Θὰ μιλήσῃ ἡ συγγραφέας καὶ ἐκπαιδευτικὸς κα Πόπη Χαλκιᾶ-Στεφάνου, μὲ θέμα τὴν συμβολὴ τοῦ πατέρα στὴν ὁμαλὴ
ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ παρακολουθήσουν τὴν σημαντικὴ αὐτὴν ὁμιλία.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

Ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία
Σάββατο 17 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας
Θὰ μιλήσῃ ἡ συγγραφέας καὶ ἐκπαιδευτικὸς κα Πόπη Χαλκιᾶ-Στεφάνου, μὲ θέμα τὴν συμβολὴ τοῦ πατέρα στὴν ὁμαλὴ
ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ παρακολουθήσουν τὴν σημαντικὴ αὐτὴν ὁμιλία.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται
Καθ’ ὅλον τὸν μῆνα Ἰούνιο, στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας, θὰ γίνονται:
Κάθε Σάββατο 7:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ. ἐπίκαιρη ὁμιλία καὶ κατόπιν ἡ πρόβα τῆς χορωδίας.
Κάθε Κυριακὴ στὶς 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ πρόσωπα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.
Καθημερινῶς, παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, μουσικῆς καὶ ἠλεκτρονικῶν
ὑπολογιστῶν. Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις, τηλ.: 210 5230948, 6936 901606.