Χωρίς κατηγορία

Η Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή

«Ἡ Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία καὶ καταστροφή»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Aἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ὁμιλήτρια: ἡ ἐκπαιδευτικὸς κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»

«Ἡ Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία καὶ καταστροφή»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Aἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ὁμιλήτρια: ἡ ἐκπαιδευτικὸς κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»

τηλ: 210-5230.948, 6987 353063, email: epalxeis@otenet.gr