Χωρίς κατηγορία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, Κυριακή 11/6

Ἐκδήλωση Κοινωνικότητος

Κυριακὴ 11 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας

Θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση γιὰ τοὺς συνεργάτες καὶ ὅλους ὅσοι βοηθοῦν στὸ μορφωτικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῶν Ἐπάλξεων. Θὰ ἀπονεμηθοῦν μάλιστα ἐνδεικτικὰ καὶ Διπλώματα Κοινωνικότητος ὡς ἀναγνώριση τῆς κοινωνικῆς των προσφορᾶς.

Ἐκδήλωση Κοινωνικότητος

Κυριακὴ 11 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας

Θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση γιὰ τοὺς συνεργάτες καὶ ὅλους ὅσοι βοηθοῦν στὸ μορφωτικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῶν Ἐπάλξεων. Θὰ ἀπονεμηθοῦν μάλιστα ἐνδεικτικὰ καὶ Διπλώματα Κοινωνικότητος ὡς ἀναγνώριση τῆς κοινωνικῆς των προσφορᾶς.

Θὰ προσφερθοῦν παγωτὸ καὶ ἄλλα κεράσματα. Θὰ ἀκολουθήσῃ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν χορωδία καὶ θὰ συζητηθοῦν οἱ δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες, οἱ αὐξανόμενες οἰκονομικὲς καὶ ἄλλες δυσκολίες ποὺ δυσχεραίνουν τὸ ὅλο ἔργο καὶ οἱ προοπτικὲς ἀντιμετωπίσεώς των. 

Ἡ παρουσία ὅλων στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση κρίνεται ἀπαραίτητη, τόσο γιὰ τοὺς τιμώμενους ὅσο καὶ γιὰ ἐνδυνάμωση τῶν ὑπολοίπων πρὸς συνέχιση τοῦ πολύπλευρου μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου τῶν Ἐπάλξεων καὶ μάλιστα στοὺς χαλεποὺς καιροὺς ποὺ διανύομε.

Σᾶς περιμένομε.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.