Ἐκδηλώσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Κύπρο
Κυριακή 21 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐνοριακοῦ κέντρου Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ
Κάτω Πατησίων (περιοχὴ Θυμαράκια)
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– Παραδοσιακὰ κυπριακὰ καὶ ἄλλα ἔντεχνα
ἄσματα, ποὺ θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία «Ἐπάλξεις».

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται σὲ συνεργασία τῶν
Ἐπάλξεων μὲ τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ,
μὲ τὴν ἀφορμὴ τῆς θλιβερῆς ἐπετείου τῆς τουρκικῆς
εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα στὸ μαρτυρικὸ νησὶ τὸν Ἰούλιο 1974.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τῶν γύρω πε-
ριοχῶν νὰ τιμήσουν μὲ τὴν παρουσία των τὴν ὡς ἄνω

ἐκδήλωση, ἀφ’ ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ στείλωμε ἕνα μήνυμα
συμπαραστάσεως στοὺς ἀδελφούς μας Κυπρίους, ἀφ’

ἑτέρου δὲ γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ἔντονα γιὰ τὶς σύγ-
χρονες ἐπιβουλὲς τῶν ἐξ Ἀνατολῶν γειτόνων μας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.