Χωρίς κατηγορία

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΖΩΗ & ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Τετάρτη 23/5 στις 7 μ.μ.

Τὴν Τετάρτη 23 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:

«Διδάγματα ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου».

Τὴν Τετάρτη 23 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:

«Διδάγματα ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου».

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ διαπιστώσωμε ὅτι ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ ζωὴ καὶ πολιτεία ἐπέφερε τὴν πτώση τῆς χιλιόχρονης Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας καὶ ἀκόμη δημιουργεῖ τὴν πολύχρονη κρίση στὴν χώρα μας. Ταυτοχρόνως νὰ ἐξετάσωμε τὴν δυνατότητα ἐπαναβιώσεως τοῦ ἑλληνοορθοδόξου κοινοτικοῦ βίου πρὸς ἀποτροπὴ νέας καταστροφῆς καὶ ἀνακτήσεως γενικῆς προόδου καὶ σωτηρίας.