Χωρίς κατηγορία

Διαμαρτυρία – Πρόταση πρὸς τοὺς Ἕλληνες βουλευτές

 Ἀξιότιμοι κύριοι!  Ὡς ἐνεργὸς Ἕλλην πολίτης, ἐργάτης τοῦ πνεύματος καὶ κοινωνικὸς ἀγωνιστής,

 Ἀξιότιμοι κύριοι!  Ὡς ἐνεργὸς Ἕλλην πολίτης, ἐργάτης τοῦ πνεύματος καὶ κοινωνικὸς ἀγωνιστής,

Σχετική εικόνα

α) Διαμαρτύρομαι ἐντονώτατα γιὰ τὸν βάναυσο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον οἱ ἀρχὲς συμπεριφέρθηκαν πρὸς τοὺς διαδηλωτὲς  τοῦ πάνδημου  εἰρηνικοῦ συλλαλητηρίου ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν πλατεία Συντάγματος στὶς 20 Ἰανουαρίου 2019 κατὰ τῆς ἐπαίσχυντης Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν,μὲ τὴν ὁποία ἐκχωροῦνται στὸ γειτονικὸ πολυεθνικὸ κρατικὸ μόρφωμα πατρογονικοὶ θησαυροὶ καὶ ἀπαράγραπτα ἐθνικά μας δικαιώματα. Ἡ ἀδυναμία τῶν ἀρχῶν νὰ περιορίσουν τὴν ἐγκληματικὴ δράση τῶν ἐλαχίστων γνωστῶν ἀγνώστων ἐπαγγελματιῶν ταραχοποιῶν καὶ ἡ κακοποίηση τοῦ πλήθους τῶν εἰρηνικῶν διαδηλωτῶν φανερώνει τὴν ἔλλειψη δημοκρατικότητος καὶ τὴν διάλυση τῆς κρατικῆς μηχανῆς.

β) Ἐπείγουσα σᾶς ὑποβάλλω πρόταση, τὴν ὁποία παρακαλῶ νὰ τὴν μελετήσετε ἐπισταμένως καὶ νὰ πράξετε τὰ δέοντα ἢ μᾶλλον νὰ συμπράξετε πρὸς ἀντιμετώπιση τοῦ σπουδαίου ἐθνικοῦ θέματος ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ζωτικῶν μας θεμάτων. Προτείνω λοιπὸν νὰ σταματήσῃ κάθε περαιτέρω ἐξέλιξη τῆς ἐπιζήμιας συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καί, δεδομένου ὅτι δὲν ἐτηρήθησαν ἐκ μέρους τῶν Σκοπίων οἱ ἀρχικοὶ ὅροι οἱ σχετικοὶ μὲ τὶς προθεσμίες καὶ τὶς ἀναγκαῖες ὑπογραφές, νὰ ἀρχίσουν ἐκ τοῦ μηδενὸς νέες διαπραγματεύσεις πρὸς ἐξεύρεση προσφορωτέρων λύσεων καὶ γιὰ τὰ δύο μέρη, ἀφοῦ βεβαίως ἐπιτευχθῇ προηγουμένως κοινὴ συμφωνία τῶν ἐπὶ μέρους πολιτικῶν ἐν τῇ Βουλῇ φορέων καὶ τῶν ἀσχολουμένων μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα εἰδικῶν. Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅτι τὰ ἐθνικά μας θέματα εἶναι τόσο σοβαρὰ  ποὺ δὲν προσφέρονται γιὰ μικροπολιτικοὺς ἀνταγωνισμοὺς καὶ ἐθνομηδενιστικὲς ἢ ἐθνοκάπηλες ἀντιδικίες.

            Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ παροῦσα διαμαρτυρία – πρόταση δὲν θὰ εὕρῃ ὦτα μὴ ἀκουόντων, ἀναμένω ἀνταπόκριση καὶ τίθεμαι στὴν διάθεσή σας γιὰ κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Μετὰ τιμῆς

Β. Τσούπρας

 

Βασίλειος Γ. Τσούπρας

Ἐκπαιδευτικὸς – Νομικὸς

Ζήνωνος 3, Ἀθήνα, Τ.Κ. 104 31

Τηλ.: 6987 353063, e-mail: btsoupras@gmail.com