Ἐκδηλώσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Γενικὴ συγκέντρωση

Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος 24 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Θέμα: «Ἄμεση δράση γιὰ τὴν ματαίωση τῶν καταστρεπτικῶν γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ ἀποφάσεων καὶ πράξεων τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας»

Γενικὴ συγκέντρωση

Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος 24 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Θέμα: «Ἄμεση δράση γιὰ τὴν ματαίωση τῶν καταστρεπτικῶν γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ ἀποφάσεων καὶ πράξεων τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας»

         Καλοῦνται, λοιπόν, ὅλοι ὅσοι πονοῦν αὐτὸν τὸν τόπο καὶ δὲν θέλουν νὰ παραμείνουν ἁπλοῖ θεαταὶ τῆς συντελούμενης γενικῆς ἀπαθλιώσεως ἐκ μέρους ξενόδουλων ἡγετῶν νὰ λάβουν μέρος στὴν γενικὴ αὐτὴ ἀγωνιστικὴ συγκέντωση καὶ μὲ τὶς γνῶμες καὶ τὶς προτάσεις των νὰ συμβάλουν στὴ δημιουργία ἑνὸς συνεργατικοῦ κοινωνικοπολιτικοῦ κινήματος πρὸς ἀνατροπὴ τῶν ὕπουλων σχεδίων τῶν μυστικῶν δυνάμεων καὶ πρὸς πρόοδο καὶ σωτηρία ὅλων.
 
       Ὅσοι θέλουν νὰ συμμετάσχουν ἐνεργότερα στὴν διοργάνωση τῆς συγκεντρώσεως παρακαλοῦνται νά ‘ρθουν σὲ ἄμεση ἐπικοινωνία μὲ τοὺς διοργανωτές.