Ἐκδηλώσεις

Βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας

 Σάββατο 7 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.,

 Αἰθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Β. Τσούπρας καὶ θὰ ἀποδοθοῦν Ὕμνοι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος πρὸς καλύτερη προετοιμασία ὅλων γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Σημ.: Οἱ δραστηριότητες καὶ τὰ προγράμματα θὰ συνεχιστοῦν κανονικὰ μετὰ τὶς ἑορτές.

 

 Σάββατο 7 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.,

 Αἰθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Β. Τσούπρας καὶ θὰ ἀποδοθοῦν Ὕμνοι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος πρὸς καλύτερη προετοιμασία ὅλων γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Σημ.: Οἱ δραστηριότητες καὶ τὰ προγράμματα θὰ συνεχιστοῦν κανονικὰ μετὰ τὶς ἑορτές.

 

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

        Στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:

Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. μαθήματα παραδοσιακῶν χορῶν, στὶς 7:00 μ.μ. σύντομη ὁμιλία καὶ συζήτηση ἐπὶ διαφόρων θεμάτων καὶ στὶς 8:00 μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.

 Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες καὶ στὶς 7:00 μ.μ. περιστασιακῶς πνευματικὲς ὁμιλίες ὡς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις ἀπὸ διακεκριμένους ὁμιλητές.

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς. Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

Πληροφορίες:  Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλ: 210 5230948.