Ἐκδηλώσεις

Βραδυνὸ προετοιμασίας:Σάββατο τοῦ Λαζάρου 16 Ἀπριλίου 2011

 

                  Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου 16 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7.00 μ.μ.  στὶς Ἐπάλξεις,  Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. (πλ. Ὁμονοίας)

θὰ πραγματοποιηθῇ πνευματικὸ βραδυνὸ πρὸς προετοιμασία γιὰ τὴν καλύτερη βίωση τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

 

                  Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου 16 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7.00 μ.μ.  στὶς Ἐπάλξεις,  Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. (πλ. Ὁμονοίας)

θὰ πραγματοποιηθῇ πνευματικὸ βραδυνὸ πρὸς προετοιμασία γιὰ τὴν καλύτερη βίωση τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Θὰ ἀποδοθοῦν ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ θὰ μιλήσῃ ὁ γνωστὸς θεολόγος – κοινωνιολόγος Βασ. Τσούπρας μὲ θέμα: «Συμπορευθῶμεν αὐτῷ καὶ συσταυρωθῶμεν».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ συμμετάσχουν στὸ πνευματικὸ αὐτὸ βραδυνὸ πρὸς πνευματικὴ ὅλων ἐνίσχυση καὶ πρὸς δόξαν Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος τόσα ἔπαθε γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ τόσο πλουσιοπαρόχως εὐλογεῖ τὸ ἔργο τῶν Ἐπάλξεων, ἀφοῦ τὴν ἡμερομηνία αὐτὴ οἱ Ἐπάλξεις συμπληρώνουν τὸ 37ο ἔτος τῆς κυκλοφορίας των (‒16/4/1974) καὶ μὲ τὴ βοήθεια Του ἀρχίζουν τὸ 38ο.

Σᾶς περιμένομε!