Χωρίς κατηγορία

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ; ΚΥΡΙΑΚΗ 24/6 & ώρα 7 μ.μ. στις Επάλξεις

Ἀπ’ τὴν Μακεδονία στὸ Αἰγαῖο;
Στὶς ἀπειλές των ἀπαντοῦμε μὲ τὰ τραγούδια μας.
Κυριακὴ 24 Ἰουνίου, ὥρα 7:00 μ.μ.,
αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια.
Τὰ τραγούδια θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία «Ἐπάλξεις». Θὰ μιλήσῃ σχετικῶς ὁ γνωστὸς θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα πρὸς ἀπὸ κοινοῦ διαδήλωση

Ἀπ’ τὴν Μακεδονία στὸ Αἰγαῖο;
Στὶς ἀπειλές των ἀπαντοῦμε μὲ τὰ τραγούδια μας.
Κυριακὴ 24 Ἰουνίου, ὥρα 7:00 μ.μ.,
αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια.
Τὰ τραγούδια θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία «Ἐπάλξεις». Θὰ μιλήσῃ σχετικῶς ὁ γνωστὸς θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα πρὸς ἀπὸ κοινοῦ διαδήλωση
τῆς ἀποφάσεώς μας γιὰ σεβασμὸ καὶ προάσπιση τῶν  ἑλληνοορθοδόξων θησαυρῶν καὶ πρὸς τόνωση τοῦ ἠθικοῦ τῆς
νεολαίας μας ποὺ συνεχῶς βομβαρδίζεται ἀπὸ ξενότροπα καὶ ξενόδουλα κέντρα.
Σᾶς περιμένομε.

 

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948,

κιν. 6936 901606
e-mail: epalxeis @ otenet . gr
Ἐν Ἀθήναις, τῇ 21ῃ Ἰουνίου 2018