Ἐκδηλώσεις

Aποτίμηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐκλογῶν & ἐξέταση προοπτικῆς γιὰ συνεργασία: Τετάρτη 4/6/14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Μετὰ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πρώτου γύρου τῶν τοπικῶν ἐκλογῶν γιὰ τήν ἀνάδειξη δημοτικῶν καὶ περιφερειακῶν ὑπευθύνων  τῶν τοπικῶν ἐκλογῶν ὡς καὶ τῶν ἐκλογῶν γιὰ τὴν Εὐρωβουλὴ ἡ κίνησή μας θεωρεῖ ὅτι ἡ μὴ συνεργασία τῶν πατριωτικῶν, δημοκρατικῶν καὶ κοινωνικῶν φορέων συνετέλεσε εἰς τὸ νὰ μὴν δοθῇ ἠχηρὴ ἀπάντηση πρὸς τὶς δυνάμεις τοῦ συμβιβασμοῦ, τῆς ὑποτέλειας καὶ τῶν ἐπαίσχυντων μνημονίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Μετὰ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πρώτου γύρου τῶν τοπικῶν ἐκλογῶν γιὰ τήν ἀνάδειξη δημοτικῶν καὶ περιφερειακῶν ὑπευθύνων  τῶν τοπικῶν ἐκλογῶν ὡς καὶ τῶν ἐκλογῶν γιὰ τὴν Εὐρωβουλὴ ἡ κίνησή μας θεωρεῖ ὅτι ἡ μὴ συνεργασία τῶν πατριωτικῶν, δημοκρατικῶν καὶ κοινωνικῶν φορέων συνετέλεσε εἰς τὸ νὰ μὴν δοθῇ ἠχηρὴ ἀπάντηση πρὸς τὶς δυνάμεις τοῦ συμβιβασμοῦ, τῆς ὑποτέλειας καὶ τῶν ἐπαίσχυντων μνημονίων.

Γι’ αὐτό, καλοῦμε ὅλες τὶς ὑγιεῖς δυνάμεις τοῦ τόπου, κινήσεις καὶ προσωπικότητες, νὰ παραστοῦν στὴν γενικὴ πολιτικὴ συγκέντρωση τὴν Τετάρτη 4 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια πρὸς ἀποτίμηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐκλογῶν καὶ ἐξέταση τῆς προοπτικῆς γιὰ μία μόνιμη συνεργασία ὅλων, ὁμάδων καὶ προσωπικοτήτων, πρὸς ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση τῆς δεινῆς κρίσεως καὶ ἑνιαία συμμετοχὴ στὶς προσεχεῖς βουλευτικὲς ἐκλογές.

Ὅσοι, λοιπόν, ὅθέλουν νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ:

α) τὸν σεβασμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ περιβάλλοντος,

β) τὴν προστασία τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅπου γῆς,

γ) τὴν ἐφαρμογὴ τῆς πραγματικῆς δημοκρατίας,

δ) τὴν κοινωνικὴ συνεργασία καὶ πρόοδο καί,

ε) τὴν κοινοτικὴ διάρθρωση τῆς χώρας, εἶναι καλοδεχούμενοι καὶ ἡ γνώμη των σεβαστὴ καὶ ἀξιοπρόσεχτη.

Εὐελπιστοῦντες στὴν εὐμενῆ ἀνταπόκρισή σας διατελοῦμε μὲ τιμὴ καὶ σᾶς περιμένουμε.

 

 

Ἀθήνα, 21 Μαΐου 2014

Γιὰ τὴν Ε.Χ.Ε.

Βασίλειος Τσούπρας

 

 

Ε.Χ.Ε. (Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωσις)

Προσωρινὰ γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα

Τηλ. 210 52 30948, 6987 353063, e-mailepalxeis@otenet.gr