Χωρίς κατηγορία

Ὅλοι ἔχομε εὐθύνη

Ὅλοι ζοῦμε, ἰδιαιτέρως τὰ τελευταῖα ἔτη, σὲ μιὰ καταστρεπτικὴ πολύπλευρη κρίση. Κανείς μας δὲν ξέρει πότε θὰ τελειώσῃ καὶ ἐὰν ποτὲ τελειώσῃ. Γι’ αὐτό, ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ ἀνασφάλεια καὶ ἡ γενικὴ ἀπογοήτευση παντοῦ ἐπικρατοῦν. Ταυτοχρόνως, ἐπικρατοῦν καὶ ἡ ἀνεργία, ἡ ἀνέχεια καὶ ἡ μετανάστευση, καὶ μάλιστα χωρὶς καμιὰ ἐλπίδα γιὰ ἀνάκαμψη.

Ὅλοι ζοῦμε, ἰδιαιτέρως τὰ τελευταῖα ἔτη, σὲ μιὰ καταστρεπτικὴ πολύπλευρη κρίση. Κανείς μας δὲν ξέρει πότε θὰ τελειώσῃ καὶ ἐὰν ποτὲ τελειώσῃ. Γι’ αὐτό, ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ ἀνασφάλεια καὶ ἡ γενικὴ ἀπογοήτευση παντοῦ ἐπικρατοῦν. Ταυτοχρόνως, ἐπικρατοῦν καὶ ἡ ἀνεργία, ἡ ἀνέχεια καὶ ἡ μετανάστευση, καὶ μάλιστα χωρὶς καμιὰ ἐλπίδα γιὰ ἀνάκαμψη.
Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι κανείς μας, ἢ σχεδὸν κανείς, δὲν ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη του γιὰ τὸ ἄθλιο αὐτὸ κατάντημα, στὸ ὁποῖο ἔχει περιέλθει ἡ χώρα μας. Οἱ μὲν ῥίχνουν τὴν ἐυθύνη στοὺς δὲ καὶ ὁ καθένας μας στοὺς ἄλλους. Οἱ Ἕλληνες ῥίχνομε τὴν εὐθύνη στοὺς ξένους δανειστές μας, στοὺς κερδοσκόπους καὶ καιροσκόπους. Ἐκεῖνοι δὲ μὲ τὴν σειρά των τὴν ῥίχνουν σὲ μᾶς, χαρακτηρίζοντές μας μάλιστα τεμπέληδες, ψεῦτες καὶ σπάταλους. Ὁ λαός, ἐξάλλου, ῥίχνει τὴν εὐθύνη στοὺς ἀδιάφορους, ἀνίκανους καὶ ἄπιστους πολιτικούς. Ἐκεῖνοι δὲ μὲ τὴν σειρά των τὴν ῥίχνουν στοὺς πολῖτες, χαρακτηρίζοντές τους ἀπερίσκεπτους, κατεργάρηδες, φυγόπονους καὶ φοροφυγάδες. Οἱ νεώτεροι κατηγοροῦν τοὺς γεροντωτέρους ὡς ἀνοήτους καὶ οἱ γεροντώτεροι τοὺς νεωτέρους ὡς ἀκαμάτηδες. Ἔτσι, ὅλοι ῥίχνομε στοὺς ἄλλους τὴν εὐθύνη καὶ ἡ κρίση καλὰ κρατεῖ.
Ὅλο αὐτὸ γίνεται, γιατὶ οἱ Ἕλληνες πάνω ἀπὸ δυὸ χιλιάδες χρόνια ζούσαμε σὲ ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα καὶ ἤμαστε ὑπήκοοι αὐτοκρατόρων καὶ σουλτάνων καὶ ὄχι πολῖτες, δηλαδὴ φορεῖς τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς εὐθύνης γιὰ τὴν χώρα μας. Μὲ τὴν ἀπελευθέρωσή μας, μετὰ ἀπὸ τοὺς ἐθνικούς μας ἀγῶνες, ἁπλῶς περάσαμε ἀπὸ τὴν βάρβαρη τουρκικὴ σκλαβιὰ στὴν ὑποκριτικὴ καὶ κομματικοκρατικὴ δυτικὴ νοοτροπία. Αὐτὸ ἐκφράζεται μὲ τὸ λαϊκὸ: «Τί Μπραήμης, τί Ζαΐμης!».
Γιὰ νὰ ἐπιβραβεύσῃ μάλιστα τὸ δυτικόφρονο καθεστὼς τὸν θρίαμβό του, διέλυσε τὴν κοινοτικὴ ζωὴ τῆς χώρας, ὑπέταξε τὴν Ἐκκλησία μὲ τὸ σύστημα τῆς νόμῳ κρατούσης πολιτείας, κακοποίησε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἐφήρμοσε τὴν ἀτομοκρατικὴ νοοτροπία καὶ τὸν οἰκονομκὸ ἀνταγωνισμό. Ἔτσι, ἡ σύγχυση γιὰ τὶς ἀνθρωπιστικές, δημοκρατικὲς καὶ κοινοτικὲς ἑλληνοορθόδοξες παραδόσεις ἀκινητοποίησε τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα. Δόξα ὅμως τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν στὴν χώρα μας ἕστω καὶ λίγοι πολῖτες ποὺ, ἀκολουθοῦντες τὰ διδάγματα τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ τοῦ Χριστόφορου Παπουλάκου, δὲν προσκυνοῦν τὸ ψευτορωμαίϊκο κράτος, ἀλλὰ ἐργάζονται, ὁ καθένας μὲ τὸν τρόπο του, γιὰ τὴν βίωση, τὴν προάσπιση, τὴν διάδοση καὶ τὴν ἐπικράτηση στὴν χώρα μας τῆς ἐν Χριστῷ καινῆς καὶ κοινῆς πολιτείας γιὰ τὸ καλὸ ὅλων.
Ἡ πρώτη, λοιπόν, δουλειὰ ποὺ ἔχομε νὰ κάνωμε ὡς ἑλληνοορθόδοξοι πολῖτες εἶναι νὰ ἀναλάβωμε ὅλοι μας τὴν πολιτικὴ καὶ ἠθικὴ εὐθύνη ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ. Ναί, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ἔχομε ὅλοι μας μεγάλη εὐθύνη, γιατὶ ὑποστηρίζομε καὶ ψηφίζομε κόμματα καὶ πολιτικοὺς ἄπιστους, ἄχρηστους καὶ ἄχριστους, συμφεροντολόγους καὶ ψεῦτες ποὺ ἄλλα λένε καὶ ἄλλα κάνουν. Πολλοὶ μάλιστα θρησκευόμενοι δὲν δέχονται κἄν τὶς δημοκρατικὲς διαδικασίες, ἀλλὰ ὑποστηρίζουν φασιστικὰ καὶ κεφαλαιοκρατικὰ σχήματα, μόνο καὶ μόνο γιατὶ παρουσιάζονται μὲ χριστιανικὸ μανδύα, λησμονοῦντες ὅτι ὁ προβατόσχημος εἶναι χειρότερος ἀπὸ τὸν ἄγριο λύκο.
Ἐπίσης, ἔχομε μεγάλη εὐθύνη, γιατὶ δὲν συνεργαζόμαστε ὅλοι γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ τὴν κοινὴ σωτηρία. Πόσες φορές, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, δὲν σᾶς ἔχομε παρακινήσει νὰ σχηματίσετε στὴν γειτονιά σας τοπικὲς ὁμάδες πρὸς πνευματικὴ καλλιέργεια, ἀλληλοβοήθεια καὶ κοινή δράση! Στὸ Αἰγάλεω καὶ στὶς Ἀχαρνὲς ποὺ ἔχουν σχηματιστῆ κάνουν σπουδαία δουλειά! Καιρὸς νὰ ἱδρύσετε καὶ ἐσεῖς στὶς γειτονιές σας.
Ἰδιαίτερη παράκληση ἀπευθύνομε πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους κληρικοὺς καὶ μάλιστα τοὺς πνευματικοὺς πατέρες νὰ συστήσουν στὰ πνευματικά των τέκνα νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὰ κοινά, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ὁ τόπος ἀπὸ ἀμφίβολα καὶ ἐπιζήμια στοιχεῖα. Δὲν τοὺς ζητοῦμε νὰ ἀφήσουν τὴν πνευματικότητα καὶ νὰ ἀσχοληθοῦν οἱ ἴδιοι μὲ τὴν πολιτική. Ἄπαγε. Ἁπλῶς, τοὺς ζητοῦμε νὰ κάνουν ὅ, τι ἔκανε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος στὴν πρώτη Ἐκκλησία πρὸς ἐκλογὴ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων.
Ἐμπρός, λοιπόν, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Ἂς ἀναλάβωμε ὅλοι μας τὴν εὐθύνη ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ καὶ συνεργαζόμενοι ἀνὰ τὸ πανελλήνιο νὰ ἀγωνιστοῦμε ἑνωμένοι γιὰ τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ ξένους καὶ ντόπιους καιροσκόπους καὶ κερδοσκόπους καὶ ἀπὸ κάθε κομματικὴ καὶ μωροφιλόδοξη ἐξάρτησή μας γιὰ τὸ καλό ὅλων.
Ἔτσι καὶ μόνον ἔτσι, μὲ πιστούς, ἱκανοὺς καὶ καλοὺς πολιτικοὺς καὶ μὲ συνετοὺς καὶ ὑπεύθυνους πολῖτες θὰ ἐξέλθωμε ἀπὸ τὴν γενικὴ κρίση καὶ θὰ ἐπιτύχωμε ἀνάκαμψη, ἀνάπτυξη καὶ προσωπικὴ καὶ γενικὴ πρόοδο πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ σωτηρία ὅλων μας.
Β. Τσούπρας

αναδημοσίευση Εφημερίδα Επάλξεις (Φύλλο Σεπτεμβρίου 2017)