Χωρίς κατηγορία

«Ἀπὸ τὸν Σταυρὸ στὴν Ἀνάσταση», Σάββατο 4 Ἀπριλίου & ὥρα 7:00 μ.μ.

 Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου 4 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ Βραδυνὸ Προετοιμασίας γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη μὲ ὁμιλία τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα, μὲ θέμα:
«Ἀπὸ τὸν Σταυρὸ στὴν Ἀνάσταση».
Στὴν συνέχεια ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων θὰ ἀποδώσῃ ἐπίκαιρους βυζαντινοὺς ὕμνους.

 Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου 4 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ Βραδυνὸ Προετοιμασίας γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη μὲ ὁμιλία τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα, μὲ θέμα:
«Ἀπὸ τὸν Σταυρὸ στὴν Ἀνάσταση».
Στὴν συνέχεια ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων θὰ ἀποδώσῃ ἐπίκαιρους βυζαντινοὺς ὕμνους.
Σᾶς περιμένομε. Εἴσοδος ἐλεύθερη.