Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

Ἀποφάσεις τῆς γενικῆς συγκεντρώσεως τῆς 24ης Ἰουνίου 2013

   Οἱ συγκεντρωθέντες σήμερα 24 Ἰουνίου ἐ. ἔ στὴν Ἀθήνα, μετὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς συζητήσεις, τὶς τοποθετήσεις καὶ τὶς προτάσεις καταλήξαμε στὶς παρακάτω ἀποφάσεις:

α) Καταγγέλομε τοὺς ξένους ἐκμεταλλευτικοὺς καὶ κερδοσκοπικοὺς παράγοντες ὡς καὶ τοὺς ντόπιους πολιτικοοικονομικοὺς συνεργάτες των γιὰ τὴν καταβαράθρωση τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τοῦ τόπου καὶ τὴν βύθιση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ πλήρη ἀνασφάλεια, ἀνέχεια καὶ σὲ βαθιὰ ἀπογοήτευση μὲ τραγικὲς ἀπονενοημένες ἀντιδράσεις.

   Οἱ συγκεντρωθέντες σήμερα 24 Ἰουνίου ἐ. ἔ στὴν Ἀθήνα, μετὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς συζητήσεις, τὶς τοποθετήσεις καὶ τὶς προτάσεις καταλήξαμε στὶς παρακάτω ἀποφάσεις:

α) Καταγγέλομε τοὺς ξένους ἐκμεταλλευτικοὺς καὶ κερδοσκοπικοὺς παράγοντες ὡς καὶ τοὺς ντόπιους πολιτικοοικονομικοὺς συνεργάτες των γιὰ τὴν καταβαράθρωση τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τοῦ τόπου καὶ τὴν βύθιση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ πλήρη ἀνασφάλεια, ἀνέχεια καὶ σὲ βαθιὰ ἀπογοήτευση μὲ τραγικὲς ἀπονενοημένες ἀντιδράσεις.

β) Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὴν ἀσυνεννοησία, ἀνοργανωσιὰ καὶ τὴν ἔνοχη ἀνοχὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πρὸς τὰ τόσα ἀντεθνικά, ἀντιοικονομικὰ καὶ ἀντικοινωνικὰ μέτρα τῶν τελευταίων κυβερνήσεων, γιὰ τὶς μνημονιακὲς συνθῆκες, τὸ ξεπούλημα τῆς δημοσίας περιουσίας, τὴν αὔξηση τῆς φορολογίας, τὶς πολλὲς ἀπολύσεις, τὶς ἄνισες περικοπὲς καὶ ἐλαττώσεις τῶν εἰσοδημάτων.

γ) Ἀναλαμβάνομε ἐκστρατεία γιὰ τὴν πλήρη, ἀμερόληπτη καὶ ὑπεύθυνη ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ γιὰ τὰ ἐν Ἑλλάδι καὶ τὰ διεθνῶς τεκταινόμενα.

δ) Προτείνομε τὴν δημιουργία τοπικῶν ὁμάδων ἐνεργῶν πολιτῶν πρὸς ἀλληλοβοήθεια καὶ πρὸς εὐχερέστερη κοινὴ πολιτιστική, κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ δράση.

ε) Συνεχίζομε ἀκόμη ἐντονότερα τὴν προσπάθεια γιὰ συνεννόηση καὶ συνεργασία ὅλων τῶν ὑγιῶν δυνάμεων τοῦ τόπου, ὁμάδων καὶ προσώπων, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία ἑνὸς νέου ἀξιόπιστου καὶ ἀξιόμαχου πολιτικοῦ φορέως πρὸς ἀνάληψη εὐθύνης γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπὸ τὴν παροῦσα ζοφερὴ λαίλαπα καὶ γιὰ τὴν ὁδήγησή της σὲ ἀναπτυξιακὲς καὶ δημιουργικὲς πρακτικές. Ὡς μόνο θεμέλιο τῆς συνεργασίας ἂς εἶναι ἡ σωτηρία καὶ ἡ πρόοδος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ γενικῶς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ περιβάλλοντος.

στ) Ἀπευθύνομε ἔκκληση πρὸς τοὺς πνευματικοὺς παράγοντες τοῦ τόπου νὰ συμβάλλουν στὴν ἀναβάπτιση ὅλου τοῦ λαοῦ στὶς ἑλληνοορθόδοξες δημοκρατικὲς καὶ κοινωνικὲς παραδόσεις καὶ στὴν ἐνθάρρυνση τιμίων καὶ ἀξίων ἐνεργῶν πολιτῶν γιὰ εὐεργετικὴ ἀνάμειξή των στὰ κοινά, γιατὶ μόνον μὲ τίμιους καὶ ἱκανοὺς πολιτικοὺς καὶ μὲ ὑπεύθυνους ἐνεργοὺς πολῖτες θὰ ἀποτραπῇ ἡ καταστρεπτικὴ τῆς χώρας πορεία καὶ θὰ ἐπιτευχθῇ ἡ ἀνάκαμψη καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τῆς χώρας.

ζ) Τέλος, ὁρίζομε προσωρινὴ συντονιστικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν σὺν Θεῷ προώθηση τῶν παραπάνω ἀποφάσεων τῆς γενικῆς συγκεντρώσεως.

 

Γιὰ τοὺς συγκεντρωθέντες

Γ. Μαργαρίτης, Β. Μπαμπίλης, Β. Τσούπρας

 

τηλ. : 6987 353063, e-mail: btsoupras@gmail.com, gmarga123456@yahoo.gr

 

σημ.:  ἑπόμενη συνάντησησύσκεψη γιὰ εὕρεση τρόπου συνεργασίας ὅλων τῶν χριστιανικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου, προσώπων & ἀδελφοτήτων, θὰ γίνῃ τὴν Τετάρτη  10 / 7  ὥρα  7:30 μ.μ.  στὴναἴθουσα«Ἐπάλξεις»,  Ζήνωνος3, βὄρ. Ὅμόνοια.

Ἡ συμμετοχὴ ὅλων εἶναι ἀπαραίτητη.