Χωρίς κατηγορία

Ψήφισμα της Ε.Χ.Ε. (Ελληνική Χριστιανοκοινωνική Ένωση)

Ψήφισμα τῆς Ε.Χ.Ε (Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση)

Ζῶντες συνεχῶς μέσα στὸ πνεῦμα τῆς γενικῆς ἀνασφάλειας καὶ παρακολουθοῦντες ζωηρότατα τὰ σὲ βάρος τῆς φιλτάτης πατρίδος τεκταινόμενα συγκεντρωθήκαμε τὴν 1η Ἰουλίου στὴν Ἀθήνα σὲ γενικὴ σύσκεψη καὶ μετὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς συζητήσεις καὶ τὶς τοποθετήσεις ψηφίσαμε ὁμοφώνως τὰ παρακάτω:

Α) Καταγγέλομε τὴν ἀδηφάγο τακτικὴ τῶν κερδοσκοπικῶν κύκλων σὲ βάρος τῆς χώρας μας καὶ ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ μὲ τὶς πιέσεις των μᾶς κατήντησαν νὰ ζοῦμε κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας.

Ψήφισμα τῆς Ε.Χ.Ε (Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση)

Ζῶντες συνεχῶς μέσα στὸ πνεῦμα τῆς γενικῆς ἀνασφάλειας καὶ παρακολουθοῦντες ζωηρότατα τὰ σὲ βάρος τῆς φιλτάτης πατρίδος τεκταινόμενα συγκεντρωθήκαμε τὴν 1η Ἰουλίου στὴν Ἀθήνα σὲ γενικὴ σύσκεψη καὶ μετὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς συζητήσεις καὶ τὶς τοποθετήσεις ψηφίσαμε ὁμοφώνως τὰ παρακάτω:

Α) Καταγγέλομε τὴν ἀδηφάγο τακτικὴ τῶν κερδοσκοπικῶν κύκλων σὲ βάρος τῆς χώρας μας καὶ ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ μὲ τὶς πιέσεις των μᾶς κατήντησαν νὰ ζοῦμε κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας.

Β) Καταγγέλομε ἐπίσης τοὺς ἀσύνετους χειρισμοὺς τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων, ἰδιαιτέρως τῶν τελευταίων ἐτῶν, ποὺ ἐπέτρεψαν στοὺς ἐκμεταλλευτικοὺς κύκλους νὰ ἀσελγοῦν οἰκονομικῶς πάνω στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Γ) Ἐκφράζομε τὴν λύπη μας γιὰ τὴν ἐπιπολαιότητα τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ, ποὺ κάθε φορὰ ἐκλέγει ἄχρηστους καὶ ἄχριστους πολιτικοὺς καὶ τοὺς ἐπιτρέπει μάλιστα μὲ τοὺς ἀδέξιους χειρισμούς των νὰ ὁδηγοῦν τὸν λαὸ σὲ πλήρη ἐξαθλίωση καὶ σὲ ἀπονενοημένες ἐνέργειες.

Δ) Ἐκφράζομε ἐπίσης τὴν λύπη μας γιὰ τὴν στάση πολλῶν μεγαλοσχήμων ταγῶν μας, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ συμβάλλουν στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ καλλιέργεια τοῦ λαοῦ, προβαίνουν, ὡς μὴ ὤφειλαν, σὲ προάσπιση τῶν δυτικῶν τυράννων, λησμονοῦντες ὅτι οἱ σήμερον κυβερνῶντες τὴν Εὐρώπη καὶ γενικῶς τὸν δυτικὸ κόσμο δὲν ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ παλαιοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ ἀλλὰ ἐφαρμόζουν ἀπάνθρωπες κερδοσκοπικὲς πρακτικές, ποὺ καταδυναστεύουν ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης, μὲ πρῶτο στόχο τὸν λαό μας καὶ στὴν συνέχεια τοὺς ἄλλους λαοὺς τοῦ νότου.

Ε) Τέλος, μὴ συμμεριζόμενοι τὸ πνεῦμα τῆς φοβολαγνείας καὶ τῆς ὑποτέλειας ἀλλὰ σεβόμενοι τὴν ὀρθὴ σκέψη καὶ τὴν ἐλευθέρα βούληση τῶν συμπολιτῶν μας δὲν προβαίνομε σὲ καμμία σύσταση ἢ ποδηγέτηση, ἁπλῶς ἐπισημαίνομε ὅτι, ἔτσι ὅπως εἴμαστε χειροπόδαρα δεμένοι, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ὑποστοῦμε ὁμαδικὸ βιασμό, κάποιοι μάλιστα μὲ τὴν θέλησή των, καὶ

Στ) Τὸ μόνο ποὺ προτείνομε εἶναι, μετὰ ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἀποτελέσματος, νὰ συγκροτήσωμε ὅλες οἱ πατριωτικές, δημοκρατικὲς καὶ κοινωνικὲς κινήσεις καὶ προσωπικότητες ἕναν ἰσχυρὸ συνεργατικὸ πολιτικὸ φορέα, γιὰ νὰ ἀγωνιστοῦμε ἀπὸ κοινοῦ νὰ ἀπαλλαγῇ ἡ χώρα μας ἀπὸ κάθε μορφὴ ἐκβιασμοῦ καὶ ἐκμεταλλεύσεως.

Γιὰ τοὺς συγκεντρωθέντες

Βασίλειος Τσούπρας