Χωρίς κατηγορία

ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ, Σάββατο 8/7 στις Επάλξεις

Τὸ Σάββατο 8 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν
αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας θὰ
πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Τὸ Αἰγαῖο καὶ τὰ τραγούδια του».
Θὰ ἀποδοθοῦν νησιώτικα καὶ μικρασιατικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴ χορωδία Ἐπάλξεις καὶ θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος Μαρία
Ὑδραίου
γιὰ τὴ διαχρονικὴ προσφορὰ τοῦ αἰγαιοπελαγίτικου πολιτισμοῦ.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὸ Σάββατο 8 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν
αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας θὰ
πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Τὸ Αἰγαῖο καὶ τὰ τραγούδια του».
Θὰ ἀποδοθοῦν νησιώτικα καὶ μικρασιατικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴ χορωδία Ἐπάλξεις καὶ θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος Μαρία
Ὑδραίου
γιὰ τὴ διαχρονικὴ προσφορὰ τοῦ αἰγαιοπελαγίτικου πολιτισμοῦ.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σὰς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε
ὅλοι μαζὶ νὰ διακηρύξωμε ὅτι στὶς ἀπειλὲς τῶν ἐπιβούλων τὸ Αἰγαῖο ἀπαντάει μὲ τὰ τραγούδια του. Σᾶς περιμένομε.