Χωρίς κατηγορία

Τελετὴ Ἁγιασμοῦ, Κυριακὴ 17 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Τελετὴ ἉγιασμοῦΚυριακὴ 17 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Τελετὴ ἉγιασμοῦΚυριακὴ 17 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Μετὰ τὴν τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ θὰ μιλήσῃ ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:«Προοπτικὲς καὶ δυσκολίες τοῦ ὀρθοδόξου ἱεραποστολικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου μέσα στὴν πολύπλευρη κρίση».

Στην συνέχεια η χορωδία θὰ ἀποδώσῃ ποιοτικὰ ἄσματα. Θὰ προσφερθοῦν κεράσματα.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ παρευρεθοῦν στὴν σεμνὴ αὐτὴν τελετὴ γιὰ τὸ καλὸ τοῦ νέου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους καὶ νὰ συμβάλλουν μὲ κάθε τρόπο στὴν συνέχιση τοῦ ἔργου.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σημ.: Τὰ φετεινὰ μορφωτικὰ καὶ κοινωνικὰ προγράμματα θὰ ἀνακοινωθοῦν τὴν ἡμέρα τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ θὰ δημοσιευθοῦν στὸ ἑπόμενο φύλλο.