Ἐκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Ἡ Διοίκηση καὶ τὰ μέλη τῆς Ε.Χ.Ε. σᾶς προσκαλοῦμε τὴν Τετάρτη 27 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μμ στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις,

Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια σὲ γενικὴ συγκέντρωση, μὲ θέμα:

«Συμπεράσματα ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἐκλογὲς καὶ τὸ καθῆκον τῶν ἀγωνιζομένων ὀρθοδόξων Ἑλλήνων».

Θὰ μιλήσουν ἐκπαιδευτικοί, δικηγόροι καὶ κοινωνιολόγοι

Ἡ Διοίκηση καὶ τὰ μέλη τῆς Ε.Χ.Ε. σᾶς προσκαλοῦμε τὴν Τετάρτη 27 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μμ στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις,

Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια σὲ γενικὴ συγκέντρωση, μὲ θέμα:

«Συμπεράσματα ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἐκλογὲς καὶ τὸ καθῆκον τῶν ἀγωνιζομένων ὀρθοδόξων Ἑλλήνων».

Θὰ μιλήσουν ἐκπαιδευτικοί, δικηγόροι καὶ κοινωνιολόγοι

γύρω ἀπὸ τὴν ἀνάγκη γιὰ συνεργασία ὅλων τῶν ὀρθοδόξων δυνάμεων,

προσώπων καὶ ὁμάδων πρὸς δημιουργία κοινοῦ κοινωνικοπολιτικοῦ

φορέως γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας καὶ πρὸπαντὸς τῆς φιλτάτης πατρίδος.

Συντονίζει ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων Β. Τσούπρας.

Ἀγαπητοί μας φίλοι,

Πῶς ἐπιτρέπουμε οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ποὺ εἴμαστε ἡπλειοψηφία, νὰ κυβερνιέται ἡ χώρα μας ἀπὸ ἀθέουσ ὑλιστὲς

καὶ ἀπὸ ἄδικους κεφαλαιοκράτες καὶ νὰ ζοῦμε μὲ τόση ἀνασφάλεια, ἀνεργία καὶ ἀνέχεια;

Μὲ τὶς φωνὲς καὶ τὰ μοιρολόγια τὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων δὲν φεύγουν.

Χρειάζονται φωτεινοί, δίκαιοι καὶ τίμιοι ἀγωνιστὲς νὰ ἀναλάβουν τὴν δια υβέρνηση τῆς χώρας γιὰ τὸ κοινὸ καλό.

Γι’ αὐτό, ἐλᾶτε στὴν συγκέντρωση τῆς ἐρχομένης Τετάρτης,

γιὰ νὰ ἀποφασίσομε ὅλοι μαζὶ πῶς θὰ διώξομε τὸ σημερινὸ κακὸ

καὶ πῶς θὰ ἐξασφαλίσομε τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας καὶ τῶν παιδιῶν μας.

 

Πληροφορίες γιὰ τὴν συγκέντρωση καὶ γιὰ τὰ μορφωτικὰ προγράμματα:

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα Ἐπάλξεις, τηλ.: 210-5230 948, 6936 901606.