Χωρίς κατηγορία

“ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ”, Κυριακή 29/1 & ώρα 6.30 μ.μ,

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς

Κυριακὴ 29 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Θὰ προηγηθῆ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Ὁμιλήτρια: κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς

Κυριακὴ 29 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Θὰ προηγηθῆ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Ὁμιλήτρια: κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος.

Τὴν ὥρα ποὺ οἱ διεθνεῖς κερδοσκόποι καὶ οἱ ντόπιοι καιροσκόποι βάλλουν κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ἤ προσπαθοῦν νὰ διχάσουν Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμό, ἡ μελέτη τῆς ζωῆς, διδασκαλίας καὶ πολιτείας τῶν Τριῶν Φωστήρων καὶ οἰκουμενικῶν διδασκάλων εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν βίωση τῶν ἑλληνοορθοδόξων ἀνθρωπιστικῶν καὶ κοινωνικῶν παραδόσεων πρὸς στήριξη τοῦ προσωπικοῦ, οἰκογενειακοῦ καὶ κοινωνικοῦ μας βίου.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Πληρoφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλ.: 210-5230.948, 6936901606.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’.
Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς Τρισηλίου θεότητος, τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τούς μελιῤῥύτους ποταμούς τῆς σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννη, τῷ τήν γλῶτταν χρυσοῤῥήμονι, πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὑμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν.