Ἐκδηλώσεις

Κοπὴ Βασιλόπιττας,Κυριακὴ 19 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                  Κ ο π ὴ    Β α σ ι λ ό π ι τ τ α ς

Κυριακὴ 19 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:
• Εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                  Κ ο π ὴ    Β α σ ι λ ό π ι τ τ α ς

Κυριακὴ 19 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:
• Εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας.
• Ἄσματα καὶ πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις.
• Ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα μὲ θέμα:

«Τὸ ἐν χρόνῳ ἄχρονον καὶ τὸ ὑπερχρόνιον».

Εἴσοδος ἐλεύθερη