Χωρίς κατηγορία

Η Γενοκτονία των Ποντίων, Σάββατο 19/5 & ώρα 7 μ.μ. στις Επάλξεις,Ζήνωνος 3. Ομιλήτρια:Μπεκρή Σοφία,φιλόλογος-θεολόγος

Tὸ Σάββατο 19 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ
ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:«Ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ
διαπιστώσωμε τὴν σκληρότητα τῶν ἀπροσαρμόστων τουρκικῶν ὀρδῶν ἀλλὰ καὶ τὰ λάθη τῶν ἑκάστοτε κυβερνητῶν τῆς χώρας
μας πρὸς περισυλλογὴ καὶ ἀνάνηψη ὅλων μας.

Σᾶς περιμένομε