Χωρίς κατηγορία

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Σάββατο 1/7

Τὸ Σάββατο 1η Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας θὰ
μιλήσῃ ὁ γνωστὸς θεολόγος-κοινωνιολόγος Β. Τσούπρας μὲ θέμα:
«Ἡ ἀποστολικὴ κοινωνία τοῦ διακονήματος τῶν Ἀναργύρων».
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ ὁμιλία καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα γιατὶ στὴν
ἐποχή μας ποὺ τὸ φιλάδελφο πνεῦμα συνεχῶς παραμελεῖται μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πολύπλευρη κρίση, ὁ ἐπανευαγγελισμὸς ὅλων μας

Τὸ Σάββατο 1η Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας θὰ
μιλήσῃ ὁ γνωστὸς θεολόγος-κοινωνιολόγος Β. Τσούπρας μὲ θέμα:
«Ἡ ἀποστολικὴ κοινωνία τοῦ διακονήματος τῶν Ἀναργύρων».
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ ὁμιλία καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα γιατὶ στὴν
ἐποχή μας ποὺ τὸ φιλάδελφο πνεῦμα συνεχῶς παραμελεῖται μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πολύπλευρη κρίση, ὁ ἐπανευαγγελισμὸς ὅλων μας
στὴν κοινωνικὴ ζωὴ καὶ ἀγαπητικὴ πολιτεία τῶν πρώτων χριστιανῶν εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ κάθε πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ πρόοδο.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς περιμένομε.