Ἐκδηλώσεις

Ε.Χ.Ε (Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση) Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Ε.Χ.Ε(Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση)

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. 104 37, Ἀθήνα

Τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606

e-mail: btsoupras@yahoo.gr

Ἀθήνα, 21-6-2012

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Ε.Χ.Ε(Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση)

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. 104 37, Ἀθήνα

Τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606

e-mail: btsoupras@yahoo.gr

Ἀθήνα, 21-6-2012

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Τὴν Τετάρτη 27 ουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα πάλξεις, Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ γενικὴ σύσκεψη μὲ θέμα:

«Οἱ νέες ἐξελίξεις καὶ οἱ προοπτικὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ».

Εἰσηγητές: Βέννης Χρήστος, δικηγόρος

                        Μπεκρῆ Σοφία, ἐκπαιδευτικός

                            Τσούπρας Βασίλειος, θεολόγος-κοινωνιολόγος.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Παρακαλοῦμε νὰ λάβετε μέρος στὴν σύσκεψη αὐτὴ καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ κοινὴ δράση πρὸς τὸ κοινὸ καλό.

Γιὰ τὴν Ε.Χ.Ε

Μ. Κόκορη

Β. Μπαμπίλης