Χωρίς κατηγορία

α) Καταγγέλομε τὴν ἀπρεπῆ, ἀπάνθρωπη καὶ ἐγκληματικὴ συνήθεια τῆς ῥίψεως, κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως, κροτίδων, πυροτεχνημάτων καὶ λοιπῶν ἐκρηκτικῶν μηχανισμῶν, μὲ ἀποτέλεσμα ὄχι μόνον τὸν ἐκφοβισμὸ τῶν πιστῶν, ἰδιαιτέρως τῶν μικρῶν παιδιῶν, ἀλλὰ

 Κ α τ α γ γ ε λ ί α 
 
Ἡ Διοίκηση καὶ τὰ μέλη τῆς Πολιτιστικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ἑταιρείας «Ἐπάλξεις»
 
α) Καταγγέλομε τὴν ἀπρεπῆ, ἀπάνθρωπη καὶ ἐγκληματικὴ συνήθεια τῆς ῥίψεως, κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως, κροτίδων, πυροτεχνημάτων καὶ λοιπῶν ἐκρηκτικῶν μηχανισμῶν, μὲ ἀποτέλεσμα ὄχι μόνον τὸν ἐκφοβισμὸ τῶν πιστῶν, ἰδιαιτέρως τῶν μικρῶν παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν σωματικὴ βλάβη, τὸν ἀκρωτηριασμό, τὴν τύφλωση καὶ αὐτὸν τὸν θάνατο συμπολιτῶν μας, ὅπως συνέβη καὶ κατὰ τὸ τρέχον ἔτος.
 
β) Καταγγέλομε, ἐπίσης, τὴν ἀδιαφορία τῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν μὴ ἔγκυρη καὶ ἔγκαιρη διαφώτιση τοῦ λαοῦ περὶ τῶν κινδύνων ποὺ ἐγκυμονοῦν τέτοιες βάρβαρες συνήθειες, ὅπως καὶ γιὰ τὴν μὴ λήψη τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων πρὸς πρόληψη τέτοιων ἐπικινδύνων ἐνεργειῶν.
 
γ) Ταυτοχρόνως, ζητοῦμε τὴν πλήρη ἀπαγόρευση τῆς χρήσεως ὁποιουδήποτε ἐκρηκτικοῦ μέσου πρὸς ἀποτροπὴ τῶν κατ’ ἔτος καταστρεπτικῶν ἀποτελεσμάτων. Ἀρκετὰ τὰ τροχαῖα ἀτυχήματα καὶ δυστυχήματα. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ προκαλοῦνται παρόμοια ἀτυχήματα καὶ δυστυχήματα εἰς βάρος ἀθώων καὶ τὶς περισσότερες φορὲς εἰς βάρος τῶν ἰδίων τῶν πιστῶν.
δ) Ζητᾶμε, ἐξάλλου, ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ μεριμνήσῃ, ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν ὁμάδες περιφρουρήσεως σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς χώρας πρὸς προστασία τῶν πιστῶν καὶ ἀποφυγὴ ἐκτρόπων, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ μεταθέσῃ τὴν ὥρα τῆς Ἀναστάσεως σὲ πρωϊνὴ ὥρα, ὅπως γινόταν παλαιότερα, καὶ ὅπως ἀναφέρουν τὰ ἱερὰ κείμενα («τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων» (Ματθ., κη’ 1), «λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων» (Μάρκ., ιστ’ 2), «τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος» (Λουκ., κδ’ 1) , «τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης» (Ἰωάν., κ’ 1). Ἔτσι, οἱ ἀνέορτοι μπορεῖ νὰ μὴν παραμείνουν ἄυπνοι μέχρι πρωΐας, ἑπομένως οἱ φιλέορτοι θὰ ἀπολαύσουν τοῦ μυστηρίου τῆς χάριτος, ὅπως γίνεται καὶ μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων.
Ἐπαναλαμβάνοντες τὸν ἀναστάσιμο χαιρετισμὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ ἐλπίζοντες ὅτι θὰ ὑπάρξῃ ἀνταπόκριση διατελοῦμε μὲ τιμή,
Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις
 
Β. Τσούπρας