Διαζύγιο:Μιζέρια ἤ ἐπώδυνη καινούργια ἀρχὴ;

Στὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά:https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Ὑπὸ τὴς δικηγόρου Μακρίνας Ράγκα

Γιὰ τὸ κρίσιμο πρόβλημα τῶν διαζυγίων ποὺ τείνουν νὰ πάρουν τραγικὲς διαστάσεις τὰ τελευταὶα χρόνια καὶ στὴ χώρα μας, θὰ μιλήσει ἡ ἀγαπητὴ μας συνεργάτης καὶ φίλη δικηγόρος Μακρίνα Ράγκα αὔριο Παρασκευὴ 22 Ἰανουαρίου στὶς 7.00 μ.μ.

Στὸ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ στὸ «ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ» ἐναλλακτικά: https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἂς συνεργαστοῦμε καὶ ἐμεῖς

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

            Ἡ μεγάλη μας εὐχή, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, εἶναι ἡ ἐπίτευξη τῆς συνεργασίας τῶν ἀγωνιζομένων ὀρθοδόξων Ἑλλήνων γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ τὴν κοινὴ σωτηρία. Βεβαίως, οἱ ἐξωτερικὲς ἐπιδράσεις καὶ οἱ ἐσωτερικὲς ἀντιθέσεις καθιστοῦν ἀνέφικτο τὸν σκοπὸ αὐτόν.

            Ἡ ἑορτὴ ὅμως τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μᾶς δίδει τὴν εὐκαιρία νὰ διαπιστώσωμε ὅτι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὰ πάντα εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθοῦν. Ἡ ἀξιοθαύμαστή των προσφορὰ δὲν ὀφείλεται μόνον στὸ πλούσιο ἔργο, στὴν ἁγιαστικὴ δράση, στὸ ἅγιο καὶ φωτεινὸ παράδειγμά των ἀλλὰ κυρίως στὴν ἐνσυναίσθηση καὶ στὴν ἀπὸ κοινοῦ προβολὴ τοῦ ἑνὸς Τριαδικοῦ Θεοῦ διὰ τῶν τριῶν διαφορετικῶν ὑποστάσεων.

            Οἱ τρεῖς αὐτοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἦσαν ἐντελῶς ξεχωριστὲς προσωπικότητες μὲ διαφορὲς στὴν ψυχοσύνθεσή των καὶ στὸν τρόπο συμπεριφορᾶς καὶ δράσεως -ὁ Γρηγόριος γλυκύς, εὐγενής, ἐσωστρεφής, εἰρηνικὸς καὶ πολὺ μελετηρός, ὁ Βασίλειος ἀδύναμος στὸ σῶμα ἀλλὰ δυνατὸς στὸ πνεῦμα, ἀποφασιστικὸς καὶ πολὺ πρακτικός, ὁ Χρυσόστομος πολυμαθής, πολυμερὴς στὰ ἐνδιαφέροντα, ἀκάματος στὴν θέληση, ἀνθρωπιστὴς στὶς πράξεις καὶ ὀξὺς στὶς κρίσεις του. Οἱ διαφορές των ἀπηχοῦσαν τὶς τρεῖς λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπου: τὴν συναισθηματική, τὴν λογικὴ καὶ τὴν βουλητική, ὅπως αὐτὲς τονίστηκαν ἤδη ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους.

            Ἀπηχοῦσαν ἐπίσης τὶς τρεῖς πολιτιστικὲς τάσεις τῆς ἐποχῆς των. Τὴν θρησκεύουσα τῶν ἀνατολικῶν λαῶν, τὴν κοσμικίζουσα τῶν δυτικῶν καὶ τὴν φιλοσοφίζουσα τῶν Ἑλλήνων. Γι’ αὐτό, ὡς γνωστόν, εἶχαν σχηματιστῆ καὶ τρεῖς παρατάξεις, θέτοντας ἡ πρώτη ὡς ἀρχηγὸ τὸν Γρηγόριο, ἡ δεύτερη τὸν Χρυσόστομο καὶ ἡ τρίτη τὸν Μέγα Βασίλειο. Οἱ ἴδιοι ὅμως Πατέρες, παρὰ τὶς μεταξύ των ἐγγενεῖς μικροδιαφορές, ἐργάστηκαν γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη στὸν ἀληθινὸ τριαδικὸ Θεό, γιὰ ἐνάρετη ζωὴ καὶ δίκαιη καὶ ἀγαπητικὴ πολιτεία.

            Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἰωάννου Εὐχαΐτων ὥρισε νὰ ἑορτάζωνται καὶ οἱ τρεῖς μαζί, γιὰ νὰ τονίζεται ἐς ἀεὶ τὸ ἑνιαῖο στὴν οὐσία καὶ τριπλὸ στὴν λειτουργία ἔργο τῆς καινῆς καὶ κοινῆς πολιτείας.

            Ἄς ἀκολουθήσωμε καὶ ἐμεῖς τὸ φωτεινό των παράδειγμα καὶ ἐργαζόμενος ὁ καθ’ εἷς ἐξ ἡμῶν ἐφ’ ἐτάχθη νὰ τηροῦμε τὴν ἑνότητα καὶ συνεργασία ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. Μόνον μὲ τὴν συνεργασία καὶ τὴν ἀλληλοβοήθεια θὰ κατορθώσωμε νὰ προωθήσωμε τίμια, ἔμπειρα καὶ πιστὰ πρόσωπα, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸν λαὸ μὲ σύνεση καὶ δικαιοσύνη, ὄχι κλείνοντας τοὺς ναοὺς ἀλλὰ ἐνισχύοντας τὴν πίστη καὶ βοηθώντας τοὺς πολίτες στὰ ποικίλα προβλήματά των γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς προόδου.

            Ὁ λαός μας ἄλλωστε τονίζει: «Ἡ ὁμόνοια χτίζει σπίτια καὶ ἡ διχόνοια τὰ γκρεμίζει.» Ἂς συνεργαστοῦμε λοιπόν καὶ μεῖς γιὰ τὸ χτίσιμο καὶ τὸ στέριωμα τῆς πολιτείας τῆς Εἰρήνης πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ σωτηρία ὅλων μας.

Βασίλειος Τσούπρας

Κοπὴ Βασιλόπιττας

Κοπὴ Βασιλόπιττας

Κυριακὴ 24 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

ἀπὸ τὴν κοπὴ τῆς Βασιλόπιτας τὸ 2015 στὰ γραφεία τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Ἐφ’ ὅσον ἰσχύουν ἀκόμη τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα, ἡ ἐκδήλωση θὰ
πραγματοποιηθῆ μέσῳ τοῦ διαδικτυακοῦ μας σταθμοῦ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν
διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά:
https://synpasitoisagiois.radio12345.com, μὲ σύντομο χαιρετισμὸ τοῦ ὑπευθύνου
τῶν Ἐπάλξεων κ. Βασιλείου Τσούπρα καὶ ἑορταστικὸ πρόγραμμα μὲ
παραδοσιακὰ κάλαντα καὶ ἄλλα ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.
Μηνύματα καὶ εὐχὲς μποροῦν νὰ ἀποστείλουν ὅλοι, ὅπου καὶ ἐὰν
βρίσκονται, στὸ τηλ.: 6936901606. Ἐὰν κάποιος δυσκολεύεται νὰ συνδεθῆ ἄς
ἐπικοινωνήσῃ ἐγκαίρως στὸ ὡς ἄνω τηλέφωνο γιὰ καθοδήγηση.
Μὴν λησμονεῖτε νὰ παρακολουθῆτε τὶς ζωντανὲς καθημερινὲς ἐκπομπὲς
7:00-8:00 μέσῳ τοῦ διαδικτυακοῦ μας σταθμοῦ.
Kαλὴ καὶ Εὐλογημένη Χρονιὰ μὲ πίστη, ἐλπίδα καὶ …πολλὴ προσευχή!

«Ο ΓΑΜΟΣ»

τοῦ Theodor Bovet

ὰπὸ τὴν Δήμητρα Μποζᾶ-Μπαμπίλη

Σήμερα θὰ ἔχουμε τὴ χαρά νὰ ἀκούσουμε τὴν ἀγαπητή μας Δήμητρα νὰ μὰς διαβάζει ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ ἐλβετοῦ συμβούλου γάμου, Theodor Buvet, «Ὁ γάμος».

Σήμερα 5/1 & ὧρα 7.00 μ.μ.ἀπὸ τὴν φιλόξενη  διαδικτυακὴ παρέα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ
Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: 
epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!!!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ️: 6987353063

⭐Χρόνια πολλά!!!⭐

Πολλαπλασιασμὸς ψαριῶν

Θαυμαστὸ γεγονὸς ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Ἰερομονάχου Σίμωνος Ἀρβανίτη

Ἰερομόναχος Σίμων Ἀρβανίτης

Μιὰ κυρία διηγείται: «Θυμάμαι, μιὰ φορὰ εἶχε ἔρθει πολὺς κόσμος στὴν ἐκκλησία καὶ τηγανίζαμε ψάρια. Ἐκείνη τὴ στιγμὴ εἶπα στὸν μοναχὸ ποὺ ἦταν δίπλά μου:» Πάτερ, εἶναι πολὺ λίγα τὰ ψάρια γιὰ τόσο κόσμο ποὺ ἔχουμε, καὶ δὲν θὰ φτάσουνε».

Καὶ ἐκείνος μοῦ ἀπάντησε»Κυρία Χαρίκλεια, μὴν ἀνησυχεὶς. Τόσα εἶπε ὁ Γέροντας νὰ πάρουμε. Θὰ τὰ ευλογήσει ἐκείνος καὶ θὰ φτάσουνε». Ἤρθε ἡ ὥρα, στρώσαμε τὴν τραπεζαρία, ἦταν ὅλα ἔτοιμα καὶ κάθισε ὅλος ὁ κόσμος γιὰ φαγητὸ. Ὅσοι ἐρχόντουσαν όλη τὴν ἡμέρα, ἔτρωγαν καὶ αὐτοὶ. Πήγαμε νὰ καθαρίσουμε τὰ τραπέζια καὶ εἴδαμε ἕνα ταψὶ γεμάτο ψάρια. Ἔμεινα μὲ τὸ στὸμα ἀνοιχτὸ καὶ μοῦ λέει ὁ πατέρας: » Βλέπεις, κυρία Χαρίκλεια, πόσα ψάρια μείνανε»; καὶ τοῦ λέω: «Τὸ βλέπω. Αὐτὸ εἶναι μεγάλο θαύμα! »

Το κόλπο για να βρεις το κινητό σου όταν είναι αθόρυβο και το ψάχνεις

Ο εύκολος τρόπος να το εντοπίσεις

Το να ψάχνεις το κινητό σου τηλέφωνο ενώ είναι στο αθόρυβο είναι με σιγουριά ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα που μπορούν να σου συμβούν. Και υπάρχουν, μάλιστα, στιγμές που μπορεί να μην ξέρεις αν το έχεις αφήσει κάπου στο σπίτι ή ακόμη και στο αυτοκίνητο. Υπάρχει, ωστόσο, τρόπος να το βρεις και μάλιστα πολύ εύκολα. Όποια συσκευή και αν έχεις…

Αρχικά, αν έχεις συσκευή Android, τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Google Device Manager. Τι πρέπει να κάνεις; Μπαίνεις σε αυτή την εφαρμογή από μια άλλη συσκευή. Μπορείς για παράδειγμα να χρησιμοποιήσεις έναν σταθερό υπολογιστή, το laptop ή το tablet σου. Στέλνοντας ένα συγκεκριμένο  σήμα στο κινητό, μέσω μιας διαδικασίας, αυτό παρακάμπτει την αθόρυβη λειτουργία και το κινητό αρχίζει να χτυπά κανονικά.

Πιο συγκεκριμένα συνδέεις στον λογαριασμό Gmail σου από το android.com/devicemanager και επιλέγεις την επιθυμητή δράση (Ring). Το ρυθμίζεις, μάλιστα, στη μεγαλύτερη μάλιστα ένταση χτύπου για να ακούσεις σίγουρα τον ήχο.

Με τον ίδιο περίπου τρόπο λειτουργεί και η λύση για τις συσκευές iOS. Μπαίνεις στο iCloud από άλλη συσκευή iOS και επιλέγεις τη λειτουργία «Find My Phone», ρυθμίζοντας και τι ήχο θα παίξει το κινητό σου για να το βρεις. Χτυπάει τόσο δυνατά που αποκλείεται να μην το εντοπίσεις.

Αν τώρα δεν έχεις κάποιο από τα δύο λογισμικά υπάρχει ένας απλός τρόπος να το εντοπίσεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις από οποιαδήποτε συσκευή είναι να προσπαθήσεις να το βρεις μέσω της μουσικής, ακούγοντάς τη μέσα από ένα ηχείο. Πώς λειτουργεί αυτό; Ουσιαστικά τα παράσιτα που δημιουργούνται λόγω της ακτινοβολίας, σε βοηθούν να βρεις τη χαμένη σου συσκευή.

Την επόμενη φορά ξέρεις τι πρέπει να κάνεις αν δεν βρίσκεις το κινητό σου με χαμηλωμένη την ένταση. Οι λύσεις αυτές θα σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: pexels.com

Καθηγητής Ιωαννίδης: «Αρκετοί ασθενείς διασωληνώθηκαν αχρείαστα – Καταστροφικό μέτρο το lockdown» (video) ΕΛΛΑΔΑ

Το lockdown είναι μια τυφλή λύση η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει

Άλλη μια συνέντευξη-βόμβα παραχώρησε ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Stanford, δρ Γιάννης Ιωαννίδης, αυτή τη φορά στο κυπριακό τηλεοπτικό κανάλι Sigma (βλέπετε τα ελληνικά κανάλια τον έχουν «κομμένο» πιθανότατα με… άνωθεν εντολή).

Ο διακεκριμένος καθηγητής εξέφρασε την άποψη ότι το νέο lockdown δεν μπορεί να προσφέρει κάτι, παρά μόνο την καταστροφή.

Αρχικά ανέφερε ότι υπάρχει κάποιος φόβος και σε ορισμένο βαθμό είναι δικαιολογημένος. «Τα επιδημικά κύματα που κάνει ο κορωνοϊός είναι πάρα πολύ οξυκόρυφα και μπορούν να δημιουργήσουν ξαφνική πίεση που δεν υπήρχε πριν».

Πρόσθεσε ότι η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών που μολύνεται δεν χρειάζεται νοσηλευτική φροντίδα. «Είναι άσχημο να δημιουργείται πανικός στον πληθυσμό, γιατί αυτό οδηγεί τους ανθρώπους να πάνε στα νοσοκομεία». Συμπλήρωσε ότι αρκετοί ασθενείς διασωληνώθηκαν χωρίς να χρειάζεται, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν ελάχιστες θεραπευτικές ιδιότητες που μπορούν να δώσουν στα νοσοκομεία. «Χρειάζεται προσοχή έτσι ώστε να μην αποκλείσουμε από τα νοσοκομεία άτομα που θα χρειάζονται νοσηλεία».

Παράλληλα είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ο φόβος για αστρονομικά ποσοστά θνητότητας. «Είναι ένας δύσκολος ιός, που μπορεί να κτυπήσει ευάλωτα άτομα, όπως τρόφιμοι γηροκομείου και νοσοκομεία».

Εξήγησε ότι η θνητότητα εξαρτάται από τον ιό και από αυτά που κάνουμε εμείς. Συμπλήρωσε ότι η παγκόσμια θνητότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 0,20%. «Η θνητότητα διαμορφώνεται ανάλογα με τον τρόπο που εμείς χειριζόμαστε την πανδημία. Όταν κτυπάει γηροκομία, η θνητότητα είναι στο 25%, ένας στους τέσσερις πεθαίνει».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε και για το lockdown, τονίζοντας ότι είναι μια τυφλή λύση, η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. «Όταν απαγορεύεις την κυκλοφορία έπειτα από κάποια ώρα, τότε σημαίνει ότι θα κυκλοφορήσουν περισσότερα άτομα την ίδια ώρα». Πρόσθεσε ότι η διάδοση του ιού σε θέατρα και συναυλιακά κέντρα είναι μηδαμινή, ενώ έχει και καταστροφικές συνέπειες στην ψυχική υγεία.

«Το 25% των νέων είχε τάση αυτοκτονίας, είδαμε αρκετά τέτοια περιστατικά», συμπληρώνοντας ότι περιορίζουν τους νέους μέσα σε κλειστούς χώρους με μεγάλα σε ηλικία άτομα.

Τέλος, ανέφερε ότι ο ιός πρέπει να μολύνει ένα ποσοστό του πληθυσμού ανάλογα με την κοινωνία και με τον πληθυσμό. «Οι περισσότερες χώρες δεν άκουσαν τις συμβουλές και έχασαν τη μάχη με τα τεστ και εφαρμόζουν το καταστροφικό μέτρο του lockdown» επισήμανε.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Κάποτε εἶναι καλὸ νὰ ἀκοῦμε ἀπόψεις καλὰ τεκμηριωμένες γιὰ νὰ ἐνισχύουμε τὴ δημοκρατία.

Ο τραγουδιστής Γρηγόρης Πετράκος παρουσιάζει την «έρευνα» του για τον κορωνοϊό (video)

Μήπως θὰ πρέπει νὰ σκεφτοῦμε καλύτερα τὶ κάνουμε;