Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

᾿Αφιεροῦται εἰς μνήμην
τοῦ πρώτου χριστιανοῦ κυβερνήτου
τοῦ Νεοελληνικοῦ κράτους
᾿ Ιωάννου Καποδιστρίου,
τοῦ τῷ ᾿΄Εθνει ἡμῶν καὶ τῇ Εὐρώπῃ
πάσῃ διακονήσαντος κατά τὴν τάξιν
τοῦ ᾿Αρχιδιακόνου Στεφάνου.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Ἀφιεροῦται
εἰς μνήμην τῆς ἀναδόχου
Εὐδοξίας Κοντονὲ ἐκ Μικρὰς Ἀσίας
καὶ ἐις πάντας τοὺς πρὸς
τὸ βάπτισμα προσερχομένους
ὠς καὶ εἰς τοὺς μελλοντικοὺς ἀναδόχους
πρὸς εὐχερεστέραν κατανόησιν
καὶ ἐπιτέλεσιν
τῆς ἐκκλησιαστικῆς των ἀποστολῆς.

Ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου

Ἀθῆναι 2015
Ἀφιεροῦται
τοῖς προσερχομένοις
εἰς τὴν διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου
ἔνωσιν τε καὶ κοινωνίαν
πρὸς τὸ αὐξάνεσθαι καὶ πληθύνεσθαι
Πρόλογος ὑπὸ τοῦ πρ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ
ὁμοτίμου καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

Ἀφιεροῦται
εἰς μνήμην τοῦμακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀργολίδος
Ἰακώβου,
τοῦ ὑπακούοντος διὰ βίου
εἰς τὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
παράκλησιν
“ὅ,τι ἄν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε”
(᾿ Ιωάν.Β΄, 5 )

ΥΜΝΟΙ, ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Ἀθῆναι 2010
Εὐχαριστοῦμε τὸν φιλόλογο Κωνσταντίνο Γανωτὴν
διὰ τὴν πολύτιμον συνεργασίαν του ὠς καὶ
τὴν φιλὀλογον καὶ θεολόγον Σοφία Μπεκρῆ διὰ
τὴν ἐπιμέλειαν τῶν κειμένων.

ΥΜΝΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

᾿Αφιεροῦται τῷ φιλτάτῳ πρεσβυτέρῳ
Σεραφεὶμ Ριβίῳ
ἀγάπης ἔνεκεν καὶ ἀναγνωρίσεως
τῆς αὐτοῦ συνδρομῆς
εἰς τὴν εὐόδωσιν πνευματικῶν καὶ κοινωνικῶν ἔργων.

῾Ύμνοι τῶν Χριστουγέννων

ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΛΞΕΙΣ 2008
Εἰσαγωγή καὶ Ἑρμηνευτικὸ Λεξιλόγιο ὑπὸ Βασιλείου Τσούπρα

᾿Αφιεροῦται τῷ φιλτάτῳ πρεσβυτέρῳ ᾿Ελευθερίῳ Χαβάτζᾳ καὶ
τῷ φιλολόγῳ τε καὶ φιλοκάλλῳ Κωνσταντίνῳ Γανωτῇ ἀγάπης
ἔνεκεν καὶ ἀναγνωρίσεως τῆς αὐτῶν προσφορᾶς εἰς τὴν
κατανόησιν τῶν πολυτίμων θησαυρῶν ᾿Ορθοδοξίας τε καὶ
῾Ελληνισμοῦ καὶ ἴδίᾳ τῶν λειτουργικῶν κειμένων.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ
᾿Αθήνα 2014
Εἰσαγωγή καὶ Ἑρμηνευτικὸ Λεξιλόγιο ὑπὸ Βασιλείου Τσούπρα Ἑπιμέλεια κειμένων Σοφία Μπεκρῆ,φιλόλογος -θεολόγος

ΟΙ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΩΔΕΣ

 
Εἰσαγωγὴ και λεξιλόγιο
ὑπὸ Βασιλείου Τσούπρα

Εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Παναγιώτου Μπρατσιώτου,

καθηγητοῦ θεολογίας, ὁ ὁποίος μᾶς ἐδίδαξε πῶς να ἐρμηνεύωμε σωστὰ

τὴν Παλαιὰ Διαθήκη

     ῾Η παρούσα ἔκδοση περιλαμβάνει, πρόλογο ἀπό τὴ φιλόλογο καὶ θεολόγο Σοφία Μπεκρὴ, Εἰσαγωγή ἀπὸ τὸν θεολόγο καὶ κοινωνιολόγο Βασίλειο Τσούπρα, τὸ κείμενο τῶν ἐννέα ὠδῶν, ἐπίσης σύντομες σχετικές ἀναφορὲς σὲ κάθε μία ἀπ’ αὐτὲς καὶ ἐπίμετρο μὲ τὰ κυριότερα ἀνώμαλα ρήματα τῶν Βιβλικῶν ὠδῶν. Στὸν δὲ πρόλογο, ἀναφέρεται γιάτι ἀποφεύγεται συστηματικῶς ἡ κατὰ λέξην μετάφραση τῶν λειτουργικῶν κειμένων καθῶς ἡ μεταφραση εἴναι πιὸ κατανοητὴ καὶ συνηθίζοντὰς την, ἀπομακρυνόμαστε σιγὰ-σιγὰ ἀπὸ τὸ προτότυπο λειτουργικό κείμενο.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ἀνάτυπο ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”
ΑΘΗΝΑ 1987

“Είναι λυπηρό ότι η τριπλή αυτή διάσταση και αποστολή της Ορθοδοξίας ως Ορθόδοξη πίστη, μορφωτική και δημοκρατική ζωή, κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδος, δεν έχει γίνει κατανοητή, ούτε από τους λεγόμενους προοδευτικούς, σοσιαλιστές και κομμουνιστές ούτε από τους λεγόμενους θρησκευόμενους και ιδιαίτερα από τους οπαδούς των λεγόμενων Χριστιανικών οργανώσεων. Και οι δύο αντιτιθέμενες παρατάξεις θεωρούν την Ορθοδοξία σαν θρησκευτικό μονάχα μέγεθος…”,

” Είναι επίσης σημαντικό ότι και στην επταετία οι ίδιοι εκείνοι φοιτητές, παρά την φιλοχουντική διάθεση της αντεκκλησίας, έμειναν έξω από το λιβανωτό της χούντας.”

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ -ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ