Γενικά

 • Βίος καὶ πολιτεία Ἁγίων,  Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα

  Αὐστηρός ἀλλὰ καὶ δίκαιος Κριτὴς

  Τὴν «φοβεράν ἡμέραν» τῆς Κρίσεως προβάλλει σήμερα, τρίτη Κυριακή τοῦ Τριωδίου, ἡ Ἐκκλησία μας. Πράγματι, ἡ ὑμνολογία εἶναι γεμάτη ἀπὸ λέξεις καὶ φράσεις ποὺ παραπέμπουν στὸ καθοριστικὸ αὐτὸ γεγονὸς τῆς μελλούσης κρίσεως. «Ὅταν μέλλῃς ἔρχεσθαι, κριτά δικαιότατε, ποταμός πύρινος πρὸ τοῦ σοῦ βήματος ἕλκει ἅπαντας…», «διηχήσει δὲ ἡ κοιλὰς ἅπασα φοβερῷ βρύγματι τοῦ κλαυθμῶνος», «ἠχήσουσι σάλπιγγες, κενωθήσονται τάφοι καὶ ἐξαναστήσεται τῶν ἀνθρώπων τρέμουσα φύσις ἅπασα». Σὲ ἕνα μάλιστα ἀπὸ τὰ Ἐξαποστειλάρια ὁ ὑμνωδός ἀναφωνεῖ μὲ δέος: «καὶ τίς ὑποίσει (=ὑποφέρει) τὸν φόβον τῆς παρουσίας εκείνου; ἡμέρα γὰρ θυμοῦ ἐστι καὶ κλίβανος καιόμενος…». Ἀναρωτιέται εὐλόγως ὁ καθ’ ἕνας. Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ φιλεύσπλαχνος καὶ φιλάνθρωπος Κύριος ποὺ τὶς δύο προηγούμενες Κυριακὲς…

 • Βίος καὶ πολιτεία Ἁγίων,  Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Ἐκδόσεις,  Ἐκδρομές,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

  «Χαίροις τῶν Ἀθηνῶν ἡ λαμπάς»

            «Χαίροις τῶν Ἀθηνῶν ἡ λαμπάς, ἡ ἐν τῶ βίῳ καιομένη καὶ φαίνουσα», ἀνευφημεῖ ὁ ὑμνογράφος σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ τροπάρια τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης ποὺ τιμάει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μάλιστα ἡ περιώνυμος πόλη τῶν Ἀθηνῶν. Πράγματι, ἡ Ἁγία σὲ ὅλη της τὴν ἐπίγεια ζωὴ ἔλαμψε διὰ τῶν ἀρετῶν τοῦ βίου της καὶ διὰ τῶν κοινωνικῶν της ἔργων. Διακρίθηκε γιὰ τὴν εὐσέβεια, τὴν σοφία, τὴν σεμνότητα, τὴν ὑπομονή, τὴν ἀγαπητική της προσφορά, κυρίως ὅμως γιὰ τὴν τόλμη καὶ τὴν ἀνδρεία της. Προέβαλε μάλιστα κάποιες ξεχωριστὲς ἀντιστάσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες ἀξίζει ἰδιαιτέρως νὰ τὴν τιμοῦμε:           α) Κατ’ ἀρχὰς ἀντιστάθηκε στὸ κοινωνικὸ κατεστημένο τῆς ἐποχῆς της καὶ κάθε…

 • Βίος καὶ πολιτεία Ἁγίων,  Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Ἐκδόσεις,  Ἐκδρομές,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός,  Σὰν Σήμερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια,  Φύλλα ἐφημερίδας,  Χωρίς κατηγορία

  Ἀνακοίνωση – Ἔκκληση

  Οἱ Ἐπάλξεις ἀπέκτησαν κανάλι στὸ Youtube! Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες τῆς ἐφημερίδας καθῶς καὶ οἱ ἀκροατὲς τῶν διαδικτυακῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ νὰ τὸ στηρίξουν, κάνοντας ἐγγραφὴ στὸ κανάλι. Πατῶντας τὸ καμπανάκι θὰ λαμβάνουν πρῶτοι ἐνημέρωση γιὰ τὴν δημοσίευση νέων βίντεο. Μπορεῖτε νὰ κάνετε ἐγγραφὴ στὸ κανάλι πατῶντας στὸν παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/channel/UCccfg2lxCTiaWUR7qfGWXtg

 • Βίος καὶ πολιτεία Ἁγίων,  Γενικά,  Ἐκδόσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

  Ἡ Δορκὰς τῶν Ἀθηνῶν (κύριο ἄρθρο Φεβρουαρίου)

  Οὐρανὸς πολύαστρος ἐστὶ ἡ ἐκκλησία καὶ κῆπος χαρίτων, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται. Ὡς γέννημα δὲ ἀγάπης, ἐνισχυομένη τῷ τοῦ Σωτῆρος ζωογόνῳ αἵματι καὶ πεποικιλμένη τῷ φωτὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του, πορεύεται διαρκῶς κατὰ πάντα χρόνον καὶ χῶρον κηρύττουσα τὸν τῆς σωτηρίας λόγον καὶ καλοῦσα πάντας πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν, ζωήν τε καὶ πολιτείαν, ἵνα φωτόμορφα τέκνα καὶ ἀγλαόκαρπα τῆς ἀγάπης βλαστήματα ἅπαντες οἱ πιστοὶ καταστῶμεν. Τοιοῦτο ἕν καλλιέλαιον βλάστημα καὶ φωταυγὲς μετέωρον ἐστὶ ἡ τῶν Ἀθηνῶν νέα δορκάς, ἡ Ἁγία τῶν Ἀθηνῶν Φιλοθέη. Ἀναφυεῖσα αὗτη ἐκ τῆς Ἀττικῆς γῆς κληρονομίαν ἔσχε σύμφυτον τὴν ἱλαρότητα τῆς ἐλαίας, τὴν καθαρότητα τοῦ ἀττικοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸ ὀρέγεσθαι τοῦ εἰδέναι. Διὸ καὶ ῥαδίως τὴν θεόσταλτον κλῆσιν δεξαμένη…

 • Βίος καὶ πολιτεία Ἁγίων,  Γενικά,  Ἐκδόσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...,  Σὰν Σήμερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

  Τὸ Τριῴδιον

  Ἡ κατανυκτικὴ περίοδος τοῦ Τριῳδίου ἀρχίζει ἀπό τὸ Σάββατο ἑσπέρας πρὸς τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνη καὶ τοῦ Φαρισαίου (ἐφέτος 21 Φεβρουαρίου) καὶ τελειώνει τὸ μέγα Σάββατο τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση. Ὀνομάζεται ἔτσι, γιατὶ σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα χρησιμοποιεῖται στὶς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας τὸ βιβλίο ποὺ ὀνομάζεται «Τριῴδιο». Λέγεται δὲ Τριῴδιο, γιατὶ πλὴν τῶν ἄλλων λειτουργικῶν κειμένων περιέχει καὶ κανόνες μὲ τρεῖς Ὠδές. Ἡ περίοδος τοῦ Τριῳδίου διαιρεῖται σὲ τρία μέρη: στὶς τέσσερις ἑβδομάδες πρὶν ἀπὸ τὴν Μ. Σαρακοστή, στὶς ἕξι ἑβδομάδες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων τὸ βράδυ ἕως τὸ Μ. Σάββατο τὸ βράδυ. Ἡ πρώτη Κυριακὴ εἶναι τοῦ Τελώνου…

 • Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

  Παιδιά και κατοικίδια

  Πόσες φορές έχουμε ακούσει από τα παιδιά να μας παρακαλάνε και να ζητάνε ξανά και ξανά να τους πάρουμε ένα ζωάκι. Όσο και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτή τη συζήτηση με το παιδί, σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε στιγμή, πάντα ακούμε το: «Σε παρακαλώ, θα μου το πάρεις;» Πολλές φορές υποκύπτουμε από τα πολλά παρακάλια και εκπληρώνουμε την επιθυμία του, άλλες φορές απαντάμε με ένα: «Θα δούμε». Αγοράζοντας ένα κατοικίδιο και παίρνοντάς το στο σπίτι, γνωρίζουμε πως αυτό δεν είναι κάτι απλό. Μπορεί στην αρχή το παιδί να το βιώνει σαν παιχνίδι, αλλά είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο και απαιτητικό. Το κάθε κατοικίδιο που μας συντροφεύει δεν παύει και αυτό…

 • Βίος καὶ πολιτεία Ἁγίων,  Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα

  Ὁ ἀγωνιστὴς τῆς εἰρήνης

  «Εἰρήνη φίλη, τὸ γλυκὺ καὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα.» Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Ἔτσι ἀποκαλεῖ σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς λόγους του ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τὴν εἰρήνη: φίλη, δηλαδὴ ἀγαπημένη. Καὶ συνεχίζει: «Εἰρήνη φίλη, τὸ ἐμὸν μελέτημα καὶ καλλώπισμα.» Ἀποκαλεῖ ἑπομένως τὴν εἰρήνη ὄχι μόνον ἀγαπημένη ἀλλὰ καὶ στολίδι καὶ φροντίδα.           Πράγματι, ὁ Γρηγόριος δὲν ὑπῆρξε μόνον μέγας Θεολόγος ἀλλὰ καὶ θερμὸς ἀγωνιστὴς τῆς εἰρήνης. Ἰδιαίτερα εὐαίσθητη φύση ὀ ἴδιος πληγωνόταν ἀπὸ τὶς ἔριδες ποὺ συντάρασσαν τότε τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε αὐτὲς προέρχονταν ἀπὸ αἱρετικοὺς εἴτε προέρχονταν ἀπὸ ὁμονοοῦντες! Συνέταξε ἔτσι τρεῖς ἐξαίρετους «Εἰρηνικούς λόγους», ποὺ συνιστοῦν ἕνα ἀληθινὸ διαμάντι τόσο γιὰ τὴν ὑπέροχη γλῶσσα ὅσο καὶ γιὰ τὸ βαθύ…

 • Βίος καὶ πολιτεία Ἁγίων,  Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Σὰν Σήμερα

  Ἐραστὲς τοῦ Λόγου ἀλλὰ καὶ ποιητὲς οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες

  Τοὺς «τρεῖς μεγίστους φωστῆρες» τῆς τρισηλίου Θεότητος, τὶς «κιθάρες τοῦ Πνεύματος» ποὺ «εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» ἐξέπεμψαν τὸν θεῖο λόγο, τὰ «εὔλαλα στόματα τῆς ἀληθείας» ποὺ μὲ παρρησία διακήρυξαν τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ ἑορτάζομε σήμερα: τὸν σοφὸ Βασίλειο, τὸν θεολόγο Γρηγόριο καὶ τὸν κλεινό Ἰωάννη, «τῶν Ἱεραρχῶν τὴν Τριάδα». «Οὐκ εἰσὶν λαλιαί, οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν» (Στιχηρὸ τοῦ Ἑσπερινοῦ), ἀναφωνεῖ μὲ θαυμασμὸ ὁ ὑμνωδός. Πράγματι, στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης ἀντήχησε ἡ λαλιά τους καὶ «τὴν κτίσιν πᾶσαν» μὲ τὰ νάματα τῆς θεογνωσίας πότισε ὁ λόγος τους.             Δὲν ὑπάρχουν, ἀλήθεια, πολλὲς μορφὲς στὴν ἱστορία ποὺ νὰ ἐμφανίζουν ταυτόχρονα τὴν δύναμη τοῦ πνεύματος, τὴν παρρησία τοῦ λόγου…

 • Γενικά,  Ἐκδόσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

  Εὐχὰς ἀλλὰ καὶ πράξεις

  Εὐχάς, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται, πολλὰς εὐχὰς ἔδομεν καὶ ἐλάβομεν κατὰ τὴν ἑόρτιον περίοδον τοῦ Δωδεκαημέρου τῶν Χριστουγέννων. Εὐχὰς ὑπὲρ ὑγείας, ὑπὲρ εὐρωστίας, ὑπὲρ μακροημερεύσεως καὶ πολλαπλῆς προκοπῆς τε καὶ προόδου. Καλόν δ’ ἐστὶν τὸ ὑπὲρ ἀλλήλων εὔχεσθαι, τὸ δὲ ὑπὲρ ἀλλήλων ἐργάζεσθαι κάλλιον τούτου ἐστίν, ἐπεὶ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους τὸ τῆς εὐχῆς περιεχόμενον τελειοῖ. Διὸ σὺν τῇ εὐχῇ ἀναγκαία ἐστὶ καὶ ἡ ἔμπρακτος συμμετοχὴ τῆς ἀγάπης. Πρωτίστως δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶν ὅπως τὸ περιεχόμενον τῆς εὐχῆς ὁμότροπον τῷ ἀγαθῷ θελήματι τοῦ Παντοδυνάμου Βασιλέως τῆς εἰρήνης εἶναι. Ὁ θεῖος Λυτρωτὴς τὰ πάντα τοῖς ἀνθρώποις δίδωσιν· εἰσέτι δὲ καὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ὑπὲρ πάντων τίθησιν, πλήν ὅμως ἀδυνατεῖ κακοποιῆσαι, οὐδὲ ἐκπληροῖ εὐχάς τε καὶ…

 • Βίος καὶ πολιτεία Ἁγίων,  Γενικά

  Ἡ ὑπέροχη εὐχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ τὸ νέο ἔτος

  Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος, ὁ ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητος καὶ ἐπέκεινα* παντὸς χρόνου νοούμενός τε καὶ ὑπάρχων, ὁ πάσης ἐκτός μεταβολῆς τε τῶν ὄντων καὶ ἀλλοιώσεως, ὁ τὸν πάντα χρόνον τόν τε γεγονότα, τόν τε ὄντα καὶ τὸν ἐσόμενον* πληρῶν, ὁ ἐν τῇ ἀφάτῳ σου μακροθυμίᾳ* καταξιώσας ἡμᾶς εἰς νέον ἐνιαυτὸν τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητός σου εἰσελθεῖν, αὐτός, πανάγαθε Δέσποτα, τὴν εἴσοδον ταύτην τῇ θείᾳ σου χάριτι εὐλόγησον· ὄμβρους* εἰρηνικοὺς πρὸς καρποφορίαν τῇ γῇ δώρησαι· τοὺς ἀέρας ὑγιεινοὺς καὶ εὐκράτους ἀνθρώποις τε καὶ κτήνεσι κατασκεύασον· δὸς ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ βεβαίᾳ τὸν κύκλον αὐτοῦ διελθεῖν, τῷ στεφάνῳ τῆς δόξης τῶν ἀρετῶν κοσμουμένους*, τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν σου εὐσχημόνως* ὡς ἐν ἡμέρᾳ καλῶς ὁδεύοντας· τὸ εὐσεβές ἡμῶν ἔθνος τῇ δυνάμει σου κραταίωσον· τὴν νεότητα παιδαγώγησον, τὸ γῆρας περικράτησον· τοὺς ὀλιγοψύχους παραμύθησον*· τοὺς…

 • Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΡΗΝΗ»

  Μια ταινία της Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού Διαδικτυακή προβολή: Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021, 7:00 μ.μ. από το κανάλι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στο Youtube. Ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κ. Δημητρίου Γαλάνη παρουσιάζει με την ευκαιρία των αγίων ημερών μια ταινία με πανανθρώπινο και πάντα επίκαιρο θέμα.  Η «Φιλάνθρωπος Ειρήνη» γυρίστηκε το 2006, και βασίζεται ως προς το λόγο κυρίως σε αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ενώ χρησιμοποιεί εικόνες από πολεμικές συγκρούσεις των τελευταίων 100 χρόνων με καταστροφικές συνέπειες για τη Γη και τον Άνθρωπο.  Τα αποσπάσματα διαβάζονται από κορυφαίες προσωπικότητες της εποχής μας, που αντιτάσσονται στην κουλτούρα του πολέμου και της καταστροφής, όπως ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Νέλσον Μαντέλα,…

 • Βίος καὶ πολιτεία Ἁγίων,  Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Ἐκδόσεις,  Ἐκδρομές,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός,  Σὰν Σήμερα,  Σύγχρονη Οἰκογένεια,  Φύλλα ἐφημερίδας

  Καταβασίες τῶν Χριστουγέννων

  Μὲ ἀφορμὴ τὸν ἐπερχόμενο ἑορτασμὸ τῶν Χριστουγέννων οἱ «Ἐπάλξεις» δημοσίευσαν ἕνα νέο μικρὸ βιβλίο μὲ τίτλο: «Καταβασίες τῶν Χριστουγέννων». Ὅπως πάντα, παρατίθεται τὸ κείμενο καὶ ἑρμηνευτικὸ λεξιλόγιο σὲ μορφὴ ὑποσημειώσεων σε κάθε σελίδα, συνοδευόμενα ἀπὸ σύντομη εἰσαγωγή. Κατὰ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ψάλλονται διπλὲς Καταβασίες, τοῦ πεζοῦ κανόνος τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸ «Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε…» καὶ τοῦ ἰαμβικοῦ κανόνος τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸ «Ἔσωσεν λαὸν θαυματουργῶν Δεσπότης… Καλὸ εἶναι νὰ τὶς μελετᾶμε, διότι ἀποτελοῦν πραγματικὰ στολίδια τῆς γλώσσας μας καὶ πολύτιμους θησαυροὺς τῆς πίστεώς μας.

 • Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρῃ...,  Σύγχρονη Οἰκογένεια

  Εφηβεία

  Σήμερα το να μεγαλώνεις παιδιά είναι κάτι πολύ δύσκολο, πόσο μάλλον όταν βρίσκονται στην ηλικία της εφηβείας. Η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία είναι δύσκολη να την διαχειριστεί το παιδί, όσο και οι γονείς. Το παιδί αλλάζει όχι μόνο σωματικά, αλλά αλλάζει και ο  χαρακτήρας και η ψυχοσύνθεσή του. Γίνεται πιο απότομο, έχει ξεσπάσματα θυμού, νευριάζει πιο εύκολα και χρησιμοποιεί χειρονομίες ή άσχημες φράσεις.