Ἡ Κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας/Σάββατο 25 & Κυριακὴ 26 Ἀπριλίου

«Ἡ Κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας»

Σάββατο 25 & Κυριακὴ 26 Ἀπριλίου

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἡ Κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας/Σάββατο 25 & Κυριακὴ 26 Ἀπριλίου

Σταυρός-Ζωή, Ἀνάσταση

            Χριστὸς Ἀνέστη, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Χριστὸς Ἀνέστη καὶ τὸν ἄνθρωπο ἀνασταίνει. Ἀκριβῶς δὲ αὐτὸ εἶναι τὸ ὕψιστο ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, γιατὶ τὸ μεγάλο θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως ἀφορᾶ στὸν Ἀναστάντα καὶ συγχρόνως ἀνασταίνοντα τὸ ἀνθρώπινο γένος Σωτῆρα Χριστό.

Συνεχίστε την ανάγνωση Σταυρός-Ζωή, Ἀνάσταση

α) Καταγγέλομε τὴν ἀπρεπῆ, ἀπάνθρωπη καὶ ἐγκληματικὴ συνήθεια τῆς ῥίψεως, κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως, κροτίδων, πυροτεχνημάτων καὶ λοιπῶν ἐκρηκτικῶν μηχανισμῶν, μὲ ἀποτέλεσμα ὄχι μόνον τὸν ἐκφοβισμὸ τῶν πιστῶν, ἰδιαιτέρως τῶν μικρῶν παιδιῶν, ἀλλὰ

«Ἀπὸ τὸν Σταυρὸ στὴν Ἀνάσταση», Σάββατο 4 Ἀπριλίου & ὥρα 7:00 μ.μ.

 Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου 4 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ Βραδυνὸ Προετοιμασίας γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη μὲ ὁμιλία τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα, μὲ θέμα:
«Ἀπὸ τὸν Σταυρὸ στὴν Ἀνάσταση».
Στὴν συνέχεια ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων θὰ ἀποδώσῃ ἐπίκαιρους βυζαντινοὺς ὕμνους.

«Μακάριοι οἱ πτωχοὶ» Κων/νου Γανωτῆ, φιλολόγου-συγγραφέως

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ  (Μέρος β’)

Ἐμεῖς ποὺ κινούμαστε μέσα στὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ παράδοση ξέρομε ἀπὸ πεῖρα ὅτι, ἐὰν δὲν βγεῖ κανείς ἀπ’ τὸ κύκλωμα τῆς κοσμικῆς φιλοσοφίας, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἐλπίδα. Ὁ Χριστός μᾶς εἶπε: «Τοὺς πτωχοὺς πάντοτε μεθ’ ὑμῶν ἔχετε». Δηλαδὴ δὲν θὰ πάψει νὰ ὑπάρχει στὸν κόσμο ἡ φτώχια καὶ ἡ ἀνισότητα. Καὶ μέσα σ’ αυτὴν τὴν ἀπόσταση μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός μας νὰ εἴμαστε ὅλοι ἀδέλφια, ὅπως αὐτὸς εἶναι ὅλων πατέρας .

Συνεχίστε την ανάγνωση «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ» Κων/νου Γανωτῆ, φιλολόγου-συγγραφέως